Z JESENNÝCH AKTIVÍT NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY

Z JESENNÝCH AKTIVÍT NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY09.-10.10.2013           JESENNÁ BONITÁCIA

 Jesenná bonitácia šľachtiteľského chovu v Topoľčiankach sa konala v dňoch 9. až 10. októbra 2013. Okrem pracovníkov Národného žrebčína sa jej zúčastnila aj výberová komisia menovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvojom vidieka SR, ako aj zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy i Plemenárskej inšpekcie SR.

Komisia počas dvoch dní navštívila všetky chovateľské objekty Národného žrebčína Topoľčianky. Bolo prehliadnutých 9 lipicanských pepinierov, 44 plemenných lipicanských kobýl, 8 shagya arabských pepinierov, 28 plemenných shagya arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 23 huculských plemenných kobýl, 1 pepinier v chove plemena slovenský teplokrvník, 19 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 3 kobyly anglické plnokrvné, 2 kobyly arabské plnokrvné, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 34 koní vo výcviku, 34 športových koní a 1 dostihový kôň.

Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jesennej bonitácii. Ako konštatovala „všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené“. Komisia pozitívne hodnotila aj kondičný a dobrý zdravotný stav koní, korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní. Spokojná bola aj s reprodukčnými ukazovateľmi  vo všetkých stádach.

Zamestnanci NŽ Topoľčianky zabezpečovali priebeh jesennej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihla aj korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné listiny. 

Súčasťou bonitácie bol aj predvýber koní do chovného výcviku a zaradenie koní na triednu listinu.

Autor foto: Mgr. Martina Nittnaus 

 

24.10.2013               TOP AGRO 2013

  Areál historickej jazdiarne Národného žrebčína Topoľčianky sa 24. októbra zaplnil účastníkmi 18. ročníka TOP AGRO Slovensko a 13. ročníka Najkrajší chotár roka. Viac ako dvesto účastnikov tlieskalo štvorylke, či ukážkam klasickej topoľčianskej školy s lipicanmi. Program v jazdiarni otvorila Soňa Ludvighová, šéfredaktorka časopisu FARMAGAZÍN a vzácnych hostí privítal riaditeľ Národného žrebčína Michal Horný.

  Organizátorom tohto prestížneho podujatia bol už tradične Klub poľnohospodárskych novinárov SSN v spolupráci Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) a Unicredit bank. Stovku najlepších firiem agrorezortu v súťaži TOP AGRO vyhodnocuje pravidelne Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva na základe tzv. ekonomickej bonity. Výsledný počet bodov získavajú firmy podľa rentability celkového kapitálu, nákladovosti tržieb a produktivity práce z pridanej hodnoty.

             Slávnostné odovzdávanie ocenení za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pána Ľubomíra Jahnátka sa uskutočnilo v Zámku Topoľčianky.

Zdroj foto: Soňa Ludvighová

 

30.10.2013               SKÚŠKY VÝKONNOSTI

Cieľom skúšok výkonnosti je poskytnúť chovateľovi objektívne podklady o úžitkových vlastnostiach koní. v chove koní zohrávajú skúšky výkonnosti dôležitú úlohu. Poskytujú objektívne informácie o úžitkových vlastnostiach testovaného materiálu. Ich výsledok je často rozhodujúcim kritériom pre zaradenie koní do plemenitby a nenahraditeľným dokladom na odhad plemennej hodnoty otcov podľa výkonnosti potomkov.

Jesenné skúšky výkonnosti koní génových zdrojov v Topoľčiankach absolvovali kone plemena lipican vo vlastníctve Národného žrebčína a arabský plnokrvný žrebec KA BAHEER vo vlastníctve Ingrid Gallovej z Mengusoviec.

Zo skúšok výkonnosti sa ospravedlnil majiteľ žrebca URTIK (Ján Blaško); a majiteľka žrebca KOHEILAN VIII-30 SK (Veronika Fronzová).

Kone boli na skúšky pripravené a dobre predvedené. Komisia na základe výsledkov skúšok výkonnosti navrhla zaradiť do šľachtiteľského a chráneného chovu žrebcov Pluto XVI-1 SK a Favory XII-10. Do šľachtiteľského a chráneného chovu Národného žrebčína odporučila zaradiť kobyly: F XII-11, S XIII-17, F XII-15 a F XII-6 s prihliadnutím na ich rodinnú príslušnosť.      
Žrebec KA BAHEER absolvoval skúšky výkonnosti v triede Elita. Majiteľ si môže požiadať o potvrdenie výberu žrebcovi pre sezónu 2014.
Autor foto: Ing. Emil Kovalčík, PhD.

Vytlačiť   E-mail