JARNÁ BONITÁCIA V NŽ TOPOĽČIANKY A ZASADNUTIE RÁD PLEMENNÝCH KNÍH

JARNÁ BONITÁCIA V NŽ TOPOĽČIANKY A ZASADNUTIE RÁD PLEMENNÝCH KNÍH

Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 13. – 14.05. 2015  uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ Topoľčianky, š.p. Bolo prehliadnutých 9 lipicanských pepinierov, 38 plemenných lipicanských kobýl, 7 Shagya-arabských pepinierov, 28 plemenných Shagya-arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 21 huculských plemenných kobýl, 2 pepinieri v chove plemena slovenský teplokrvník, 17 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 3 kobyly anglické plnokrvné, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 39 koní vo výcviku, 38 športových koní a 3 dostihové kone vo vlastníctve NŽ Topoľčianky, š.p.  

Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie bolo dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj momentálny stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach.

Zamestnanci NŽ Topoľčianky zabezpečovali priebeh jarnej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihuje korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné listiny. VK boli predložené výsledky športovej testácie jednotlivých plemien koní.

Súčasťou jarnej bonitácie bol aj predvýber žrebcov plemena lipican a slovenský teplokrvník. V rámci plemena slovenský teplokrvník boli predvybraté do testu na skúšky výkonnosti žrebce: 7996 LACOSTEE (Charisma-10) a 8003 FOREVER (Charisma-12) a žrebce plemena lipican: 8024 Siglavy XV-28039 Neapolitano XII-38.

Súčasťou dvojdňového hodnotenia koní v Národnom žrebčíne bolo aj zasadnutie rád plemenných kníh, ktoré otvoril riaditeľ Ing. Michal Horný, PhD. V úvode informoval o medzinárodnej spolupráci s organizáciami, ktoré združujú chovateľov plemien, ktorých plemenné knihy vedie NŽ Topoľčianky. Vyzdvihol spoluprácu so Zväzom chovateľov koní a informoval o plánovaných medzinárodných zasadnutiach a pripravovaných podujatiach na pôde NŽ Topoľčianky. Prof. Ing. Marko Holo, PhD. uviedol, že Národný žrebčín je uznávaným a akceptovaným chovateľským centrom k čomu prispievajú aj spoločné predvýbery a skúšky výkonnosti génových zdrojov, chovateľské semináre, školenia medzinárodných rozhodcov a posudzovateľov koní genetických zdrojov. Ing. Emil Kovalčík, PhD. informoval prítomných o situácii v zemskom chove v predchádzajúcom roku.  

   V  chovateľskej sezóne 2014 zaregistroval  Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. ako gestor tradičných plemien koní shagya - arab, hucul, lipican a arabský plnokrvník na žiadosť majiteľov kobýl  51 narodených žriebät (tabuľka 1).  Z toho:

 1. a)  6 shagya - arabských žriebät
 2. b)  8 arabských plnokrvných žriebät
 3. c)  31 lipicanských žriebät
 4. d)  6 huculských žriebät

 Stavy zaregistrovaných žriebät v roku 2014 (69 registrovaných žriebät v roku 2013) opäť poklesli. V posledných rokoch sa stretávame s poklesom pripúšťania koní v zemskom chove a následne aj s poklesom zaregistrovaných žriebät. Na základe odovzdaných pripúšťacích registrov z minuloročnej sezóny (2014), možno počítať s narastajúcim poklesom narodených a registrovaných žriebät v zemskom chove.

Naopak, v porovnaní s rokom 2013 stúpol počet novozapísaných plemenných kobýl (tabuľka 2).

Na Slovensko bolo importovaných 20 koní (rok 2013 – 23 importovaných koní).

-       6 arabských plnokrvných koní tabuľka 3)

-       7 koní plemena hucul

-       3 lipicanské kone

-       4 shagya-arabské kone.

 

V roku 2014 boli exportované 2 arabské plnokrvné kone do Rakúska a Saudskej Arábie.

 

Tab. 1:

Počty zaregistrovaných žriebät podľa plemien v jednotlivých ročníkoch

Plemeno/rok

Počty zaregistrovaných žriebät

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

HUCUL

32

18

37

23

25

22

29

27

6

LIPICAN

29

25

34

37

28

20

33

14

31

ARAB

(shagya+Or 1/1)

37

46

42

43

55

53

39

28

14

SPOLU

98

89

113

103

108

95

101

69

51

 

Tab. 2:

Počty zapísaných plemenných kobýl do plemenných kníh v súkromnom sektore

Plemeno

ROK

2012

2013

2014

Lipican

8

11

16

Hucul

13

10

13

Shagya arab+arab

8

1

3

Arabský plnokrvník

3

5

7

SPOLU

32

27

39

 

Tabuľka 3:

Počty importovaných arabských plnokrvných koní v rokoch 2010 – 2014

 

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Počet importovaných koní (ks)

15

22

13

13

6

 

 

Tab. 4:

Novozapísané kone génových zdrojov  do plemenných kníh v roku 2014

 

Plemeno

Kone Národného žrebčína Topoľčianky

Zemský chov (kone v súkromnom vlastníctve)

SPOLU

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

 

ROK

2014

 

ROK

2014

 

LIPICAN

29

1

1

30

16

0

77

HUCUL

22

0

0

8

13

1

44

SHAGYA ARAB (ARAB)

18

2

0

6

3

0

29

Arabský plnokrvník

2

0

0

8

7

0

17

SPOLU

71

3

1

52

39

1

167

 

Skúšky výkonnosti koní

             Naďalej musíme konštatovať, že v zemskom chove v prevažnej miere absentujú skúšky výkonnosti kobýl. V roku 2014 neabsolvovali skúšky výkonnosti žiadne kone zo súkromného sektoru. Celkovo bolo v zemskom chove ohodnotených spolu 30 koní.

Kobyly boli zaraďované len na základe typu, exteriéru a mechaniky pohybu. V roku 2014 stúpol počet zapísaných plemenných kobýl do plemenných kníh na 39 kobýl (tabuľka 2,4) v porovnaní s rokom 2013 o 12 kusov. Početnosť kobýl zaradených v reprodukčnom procese v roku 2014 poklesol a v roku 2015 je pravdepodobné opätovné zníženie počtu narodených žriebät u sledovaných plemien.

U  žrebcov génových zdrojov sú výkonnostné skúšky podmienkou pre ich zaradenie do plemenitby podľa platných štatútov plemenných kníh,  resp. je akceptovaný ich výber (licencia na pripúšťanie) z importovanej krajiny.

            V zemskom chove sa uskutočnil predvýber žrebcov dňa 15.5.2014 a celkovo bolo ohodnotených 11 žrebcov, z toho 10 vo vlastníctve Národného žrebčína Topoľčianky, štátny podnik a jeden shagya-arabský žrebec v súkromnom vlastníctve.

            Dňa 26.06. 2014 a 23.10.2014 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonnosti koní génových zdrojov. Skúšky úspešne absolvovali štyri lipicanské žrebce,  štyri huculské žrebce a dve kobyly plemena lipican a 2 kobyly plemena shagya-arab vo vlastníctve Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. Jeden arabský plnokrvný žrebec bol zo skúšok ospravedlnený.

V súvislosti s podporou chovu koní prostredníctvom „Plánu rozvoja vidieka“ požiadali chovatelia tradičných plemien Národný žrebčín o vystavenie potvrdenia o zápise koní do PK na základe splnenia požiadaviek podľa platných štatútov PK pre jednotlivé plemená. Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik vyhovel všetkým žiadostiam a v roku 2014 bolo vystavených 26 potvrdení  pre chovateľov zapojených do projektu (tabuľka 5).

Úrad plemennej knihy v roku 2013 vydal 2 exportné certifikáty WAHO do zahraničia; potvrdil 189 zmien majiteľov; 136 potvrdení o pôvode koní, 200 pasov a spolu s predsedom Výberovej komisie potvrdil výber pre plemenitbu 34 plemenným žrebcom v zemskom chove.

K 31.12.2014 evidoval Úrad plemennej knihy vo svojej databáze 597 chovateľov a majiteľov koní a 2184 aktívne žijúcich koní z plemien, ktorých plemenné knihy vedie. (tabuľka 5).

 

Tabuľka 5:

Počty zapísaných koní, chovateľov - chovov a výkonov Národného žrebčína Topoľčianky

 

 

Lipican

Shagya-arab

Hucul

Arabský plnokrvník

SPOLU

Počet koní v databáze celkovo

1608

1453/71

1161

636

4929

Počet koní v databáze žijúcich k 31.12.2014

704

583/43

495

359

2184

Počet registrovaných chovov (majiteľov) k 31.12.2014

126

178/33

125

135

597

Počet vydaných potvrdení o pôvode (POP)

v r. 2014

36

37/2

53

8

136

Počet vydaných pasov koní v r. 2014

59

55/3

78

5

200

Počet vydaných potvrdení pre PPA v roku 2014

 

26

Počet vykonaných zmien majiteľov v roku 2014

 

189

 

Plemenné žrebce

            V roku 2014 bolo v  chove licentovaných a zaradených 34 plemenných žrebcov:

 1.   6 shagya-arabských plemenníkov
 2. 15 arabských plnokrvných plemenníkov
 3.   5 lipicanských plemenníkov
 4.   8 huculských plemenníkov

Situácia v počte plemenných žrebcov v jednotlivých plemenách je ešte priaznivá čo sa týka kvality, vekovej štruktúry, geografického rozloženia plemenníkov a ich kmeňového, resp. líniového zastúpenia. Počet zaradených žrebcov sa v sezóne 2014 opäť mierne znížil v porovnaní s rokom 2013 o šiestich plemenných žrebcov. V posledných rokoch stúpa značne počet arabských plnokrvných žrebcov na úkor shagya-arabských plemenníkov, čo je určite podnetom na zamyslenie pre chovateľov shygya-arabských koní. Populácia shagya-arabských kobýl momentálne predstavuje 359 plemenných kobýl v porovnaní s populáciou arabských plnokrvných kobýl, ktorých je momentálne 199 kusov. V budúcnosti bude cieľom zabezpečiť dostatok kvalitných plemenníkov plemena shagya-arab z uznaných kmeňov a línií.

Záverom zasadnutia odovzdal prítomným riaditeľ NŽ „Topoľčianky“, š.p. Ing. Michal Horný, PhD. menovacie dekréty pre členstvo v Radách plemenných kníh.

 

Členovia rád plemenných kníh menovaný na obdobie rokov 2015 – 2018:

Rada plemennej knihy plemena Lipican:

 • Ing. Michal Horný, PhD.
 • prof. Ing. Marko Halo, PhD.
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Ing. Eva Mlyneková, PhD.
 • Ing. Michaela Horná

 

Rada plemennej knihy plemena Shagya-arab:

 • Ing. Michal Horný, PhD.
 • prof. Ing. Marko Halo, PhD.
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Ing. Eva Mlyneková, PhD.
 • Ing. Michaela Horná
 • Ing. Péter Görözdi
 • MVDr. Dušan Solár

 

Rada plemennej knihy plemena Hucul:

 • Ing. Michal Horný, PhD.
 • prof. Ing. Marko Halo, PhD.
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Ing. Eva Mlyneková, PhD.
 • Ing. Michaela Horná
 • Ing. Vladimír Šmelko

 

Rada plemennej knihy plemena Arabský plnokrvník:

 • Ing. Michal Horný, PhD.
 • prof. Ing. Marko Halo, PhD.
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Ing. Eva Mlyneková, PhD.
 • Ing. Michaela Horná
 • Ing. Péter Görözdi
 • MVDr. Dušan Solár
 •  

Vytlačiť   E-mail