Články

Ing. Samuel Sokol oslávil 60tku

Ing. Samuel Sokol

   V uplynulých dňoch oslávil svoje životné jubileum bývalý úspešný dostihový jazdec a tréner Ing. Samuel Sokol, ktorý momentálne pôsobí v Národnom žrebčíne Topoľčianky na pozícii „vedúci chovu koní a tréner dostihových koní“. Ako to už chodí, jeho cesta do Národného žrebčína nebola priamočiara a tak sme boli zvedaví, čo všetko tomu predchádzalo.

Aká bola športová sezóna 2021 v Národnom žrebčíne Topoľčianky?

Aká bola športová sezóna 2021 v Národnom žrebčíne Topoľčianky?Jazdecký klub pri Národnom žrebčíne Topoľčianky sa venuje takmer všetkým jazdeckým disciplínam. Vo svojich priestoroch zastrešuje drezúrne, parkúrové, voltížne, záprahové a vytrvalostné oddelenie. Vytvára podmienky pre trénovanie koní a zároveň podporuje šport organizovaním pretekov. Hlavným cieľom športovej činnosti je predovšetkým testácia koní rôznych plemien narodených v Národnom žrebčíne. Sezóna 2021 bola pre jazdcov a kone z JK pri NŽ Topoľčianky mimoriadne úspešná. Získali množstvo medailí hneď v niekoľkých disciplínach na Majstrovstvách Slovenskej republiky. Sezóna v Národnom žrebčíne však nie je len o športových  podujatiach. V nabitom kalendári je každoročne zahrnutých aj veľa zaujímavých chovateľsko-spoločenských akcií.

FAVORY XX-1 ODŠTARTOVAL NOVÚ CHOVATEĽSKÚ SEZÓNU ŽREBČÍNA

FAVORY XX-1 ODŠTARTOVAL NOVÚ CHOVATEĽSKÚ SEZÓNU ŽREBČÍNA   Dňa 18. januára sa v ranných hodinách na objekte Hostie narodil ako prvé žriebä v tomto roku lipicanský žrebček Favory XX-1 po novozaradenom žrebcovi 113 Favory XX Sofija. Týmto otvoril malý Favory nielen chovateľskú sezónu v Národnom žrebčíne, ale aj chovateľskú kariéru jeho otca, pretože je jeho prvým potomkom.

HIPOLOGICKÁ EXPOZÍCIA V TOPOĽČIANKACH

HIPOLOGICKÁ EXPOZÍCIA V TOPOĽČIANKACH

Topoľčianky sú skutočnou „Mekkou chovu koní“ na Slovensku. Okrem ušľachtilých a vzácnych koní sa môže Národný žrebčín popýšiť aj jedinečnou hipologickou expozíciou. O jej histórii, ale aj súčasnosti sme sa zhovárali s jej správcom - Ing. Andrejom Magáthom.

Návšteva štátneho tajomníka MPRV SR Milana Kyseľa

Návšteva štátneho tajomníka MPRV SR Milana Kyseľa

Dňa 9. novembra 2021 sa v Topoľčiankach konalo stretnutie štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Milana Kyseľa a štátneho tajomníka ministerstva poľnohospodárstva pre lesy a pôdu Maďarskej republiky Pétera Zambóa. 

Ústrednou témou stretnutia bola tvorba metodík vyčíslovania škôd spôsobovaných voľne žijúcimi zvieratami na lesných porastoch, poľnohospodárskych plochách, ako aj v oblasti akvakultúry.

Pri tejto príležitosti vládni predstavitelia navštívili Národný žrebčín “Topoľčianky“ š.p. V popoludňajších hodinách ich privítal riaditeľ  Michal Horný, ktorý  predstavil činnosť a smerovanie podniku. Následne sa delegácia presunula do hipologickej expozície, kde sú k nahliadnutiu vzácne artefakty z histórie žrebčína.

 

Výsadba starých odrôd jabloní v Národnom žrebčíne “Topoľčianky “ š.p.

Výsadba starých odrôd jabloní v Národnom žrebčíne “Topoľčianky “ š.p.

Chov koní v Národnom žrebčíne “Topoľčianky“ š.p. je všeobecne známy. Okrem chovu koní bola jednou z výrobných činností aj špeciálna rastlinná výroba, zameraná na pestovanie ovocia.

Po vzniku Štátneho žrebčína Topoľčianky v roku 1921 sa začala výstavba chovných objektov. Súbežne s výstavbou sa robila aj obnova prístupových ciest. V tomto období boli vysadené aleje z jabloní ale aj iných ovocných druhov pozdĺž ciest, čo bolo vtedy ešte samozrejmosťou, keďže výsadby alejí sa často realizovali v období Rakúsko – Uhorska. A práve tieto aleje boli súčasťou špeciálnej rastlinnej výroby – ovocinárstva. Slúžili na zásobovanie zamestnancov ovocím, ovocie sa aj predávalo a tiež bolo a aj je doplnkovým krmivom pre kone. Aleje z ovocných stromov poskytujú tieň, slúžia ako vetrolamy a sú krajinotvorným prvkom.

V žrebčíne Topoľčianky boli vysadené prevažne jednodruhové aleje a ovocné sady. Čerešňový sad – Hostie, orechový a jabloňový sad – Košiar, slivkový sad- Rybník, višňový sad – Žikava (Cudenice). K jednotlivým chovným objektom boli vysadené pozdĺž ciest aleje z jabloní – Hostie, z jabloní, sliviek a čerešní – Krásny majer, Breziny. Dĺžka výsadieb predstavovala približne 6 km. V súčasnosti sú aleje značne zredukované. Počas celého obdobia ich existencie neboli doplňované alebo obnovované. Preto vznikla myšlienka dosadiť pri príležitosti 100. výročia založenia žrebčína jablone pôvodných odrôd.

Ako lokalita obnovy jestvujúcej výsadby bol vybraný úsek prístupovej cesty ku chovnému objektu Hostie. Pôvodne tu bolo vysadených 279 ks jabloní, z ktorých sa zachovalo 152. Keďže na výsadbu mali byť použité pôvodné odrody, bolo potrebné odobrať vzorky jabĺk a určiť ich. S identifikáciou jednotlivých odrôd veľmi ochotne pomohla pani Ing. Eva Šidová, PhD. Určila 14 odrôd : Hvězdnatá reneta, Boskopské červené, Croncelské, Coulonova reneta, Borovinka – Charlamovski, Beforest, Nonetit- Matkino, Smiřické vzácne, Jadernička moravská, Strýmka, Oldenburgovo, Parkerovo, Malinové hornokrajské a Stayman Winesap. Výsadbový materiál dodala Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty  Moravské Lieskové. Výsadba bola zrealizovaná 29.10.2021 svojpomocne zamestnancami žrebčína vo svojom voľnom čase a vysadených bolo 127 jabloní z 9 pôvodných odrôd. Doplnené boli časti jestvujúceho stromoradia s tým, že staré,  možno aj 100 ročné jablone zostali zachované ako svedkovia ovocinárskej histórie žrebčína.

Dnes má Národný žrebčín  “Topoľčianky“ š.p. vzácny nie len genofond koní, ale aj menší hoci historicky nie bezvýznamný genofond jabloní.

 

Skúšky výkonnosti žrebcov v Národnom žrebčíne “Topoľčianky“ š.p.

Komisia pri hodnotení typu a exteriéru

Predseda komisie:

Ing. Péter GÖRÖZDI

členovia VK:

Ing. Michaela Horná, PhD.

Ing. Eugen Feherváry

Ing. Kamil Šulko

S komisiou spolupracovali:

Ing. Samuel Sokol, vedúci chovu koní

Ing. Emil Kovalčík, PhD., vedúci PK a marketingu

Miroslav Matúška, vedúci výcviku koní

Za ŠVPS:

MVDr. Oto Naď

Pozvaný:

MVDr. Dušan Solár

Program skúšok výkonnosti:

0800 hod.

Meranie koní, preberanie pasov a odovzdanie hodnotenia vedúceho výcviku.

0900 hod.

Otvorenie skúšok výkonnosti koní.

0910 hod.

Výkonnostné skúšky: hodnotenie typu, exteriéru, prijazdenosť (drezúra), hodnotenie pohybu vo voľnosti

1200 hod.

Maratón, drezúrna skúška, vozatajský parkúr.

1400 hod.

Vyhodnotenie skúšok výkonnosti, zápis.

Zápis:

Dňa 28.10.2021 sa konali skúšky výkonnosti koní GR (žrebcov) vo vlastníctve Národného žrebčína “Topoľčianky“ š.p a súkromných majiteľov Darina Bartalová (Skarr) a Lucia Rovná – SHR (Siglavy Bagdady Bánát BI). Žrebec Siglavy Bagdady Bánát bude disciplínu C3 prijazdenosť absolvovať v budúcom roku 2022.

Kone boli na skúšky výkonnosti dobre pripravené a skúšky prebiehali podľa časového harmonogramu.

VÝSLEDKY HODNOTENIA KONÍ:

č./ Meno KOŇA

Trieda/Počet bodov

 
 

1.      O´BAJAN V-32

ELITA (8,75 b.)

 

2.      O´BAJAN V-13

ELITA (8,48 b.)

 

3.      Gazal VIII-21

ELITA (8,40 b.)

 

4.      Conversano XIII-68

ELITA (8,56 b.)

 

5.      Pluto XXI-14

ELITA (8,72 b.)

6.      Siglavy XIII-26

ELITA (8,54 b.)

 

7.      Siglavy Bagady Bánát

nedokončil

 

8.      SkaRR

ELITA (8,10 b.)

 

 

JESENNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE „TOPOĽČIANKY“, Š.P. 13.-14.10.2021

JESENNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE „TOPOĽČIANKY“, Š.P. 13.-14.10.2021

Výberová komisia

 • Ing. Péter Görözdi – poverený predseda
 • MVDr. Štefan Karahuta
 • Ing. Michaela Horná, PhD.
 • Ing. Kamil Šulko

Hodnotiteľská a chovateľská komisia

 • Ing. Péter Görözdi  – poverený predseda
 • MVDr. Štefan Karahuta
 • Ing. Michaela Horná, PhD.
 • Ing. Kamil Šulko
 • Ing. Michal Horný, PhD.
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Pavol Gašpar

Za regionálnu veterinárnu a potravinovú správu

 • MVDr. Oto Naď

Pozvaní:

 • MVDr. Dušan Solár
 • Ing. Lenka Capeková, PhD. MP a RV SR

Za PI SR:

 • Ing. Klára Tokovská (PI SR NR)
 • Ing. Pavla Tušková (PI SR NR)

   Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 13. – 14.10. 2021  uskutočnila jesennú bonitáciu koní v NŽ “Topoľčianky“  š.p. Bolo prehliadnutých 7 lipicanských pepinierov, 44 plemenných lipicanských kobýl, 7 shagya-arabských pepinierov, 34 plemenných shagya-arabských kobýl, 7 pepinierov plemena huculský kôň, 26 plemenných kobýl plemena huculský kôň, 1 pepinier v chove plemena slovenského teplokrvníka, 22 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka,    4 kobyly anglické plnokrvné, 2 plemenné žrebce plemena arabský plnokrvník, 2 kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 38 koní vo výcviku, 35 športových koní a 5 dostihových koní vo vlastníctve NŽ “Topoľčianky“ š.p.   

   Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jesennej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach, vzhľadom k zavedeniu celoplošnej inseminácie v sezóne 2021 (žrebnosť 76 %).

   Komisia pozitívne hodnotila prijaté zooveterinárne opatrenia vzhľadom k herpes vírusu, vnútorným parazitom, dezinfekcii a asanácii ustajňovacích priestorov a pastvín pre kone, ako aj renováciu odchovného objektu Breziny.

   Komisia odporúča v budúcej chovateľskej sezóne využiť plemenného žrebca Siglavy Bagdady VIII vzhľadom k jeho vysokému veku a vzácnosti línie v stáde shagya-arabských kobýl podľa možností s ohľadom na jeho  vek a  zdravotný stav.

   Komisia pozitívne hodnotí spoluprácu so Štátnym žrebčínom Marbach pri zabezpečení špičkových žrebcov pre stádo slovenského teplokrvníka v Národnom žrebčíne a pre zemský chov koní.  

   Zamestnanci NŽ “Topoľčianky“ š.p. zabezpečovali priebeh jesennej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihuje korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy. Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku.

   Výberová komisia oceňuje dlhoročnú chovateľskú prácu pri zachovaní cenného genetického materiálu v 100-ročnej histórii chovu koní, dôstojné oslavy spojené s medzinárodným chovateľským šampionátom 4-roch plemien koní za účasti 160 koní z 11 krajín Európy ukončené slávnostným galaprogramom.

   

   Počas bonitácie boli navrhnuté kone na triednu listinu a kastráciu.

Uvedenie do života knihy: Národný žrebčín Topoľčianky 1921 – 2021

zamestnanci web

Pri príležitosti osláv 100. výročia založenia Národného žrebčína „Topoľčianky“ bola vydaná kniha dokumentujúca všetky významné obdobia a míľniky v jeho existencii. Publikácia vychádza z dostupných archívnych záznamov a mapuje dianie a vývoj inštitúcie od jej počiatku až po súčasnosť.

Autormi knihy sú Michal Horný, Emil Kovalčík, Martina Nittnaus a Dalibor Gregor. Symbolické uvedenie do života sa konalo 28.9.2021. Najstarší jazdec Národného žrebčína pán Jozef Haspra pokrstil knihu sypaním ovsa.

Záujemcovia si môžu knihu objednať na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. za cenu 12,- Eur.

100.výročie založenia Národného žrebčína v Topoľčiankach

OSLAVY 100. VÝROČIA ZALOŽENIA NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA "TOPOĽČIANKY" Š.P.

Národný žrebčín Topoľčianky tento rok oslávil sto rokov svojho založenia. Počas svojej existencie prežíval najťažšie chvíle predovšetkým počas dvoch svetových vojen. V jeho priestoroch sa narodilo množstvo výnimočných koní a zároveň odtiaľ vzišlo množstvo výnimočných jazdcov a hipologických odborníkov. V súčasnosti patrí medzi európske chovateľské unikáty hlavne kvôli chovu až piatich plemien koní – lipican, shagya-arab, plnokrvný arab, huculský kôň a slovenský teplokrvník.  Jeho prvoradou úlohou je vytvárať génové rezervy prvých štyroch spomenutých plemien a to pre celý svet. Kvalita chovu sa pretavuje do športovej testácie. Svojou činnosťou podporuje šesť jazdeckých disciplín – záprahy, drezúra, voltíž, parkúr, vytrvalosť a dostihy. Klasická topoľčianska škola lipicanských žrebcov dôstojne reprezentuje nielen Národný žrebčín ale aj Slovenskú republiku po celej Európe.

Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúre

Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúre

V dňoch 16.-18.7.2021 sa v priestoroch Národného žrebčína Topoľčianky opäť konali otvorené majstrovstvá Slovenska v drezúre. Po mladých koňoch to tentokrát boli kategórie seniorov a pony jazdcov.

Sily si prišla zmerať viac ako päťdesiatka jazdeckých dvojíc z celého Slovenska. Svojou účasťou podujatie podporili aj jazdci z Maďarska. Počas troch súťažných dní sa pretekalo aj v otvorených súťažiach a v súťažiach pre mladé kone. Podrobné výsledky nájdete na stránkach www.nztopolcianky.sk, www.sjf.sk, www.drezura.wbl.sk .

Hlavným rozhodcom bol Doc. RNDr. Iľja Vietor, PhD. Zvyšok rozhodcovského zboru tvorili Peter Juhász (SVK), Nadežda Ivaničová (SVK), Ing. Iva Schützová a  Ing. Simona Fialová, PhD. obidve z Českej republiky. Do role stevarda bola menovaná Jana Medová (SVK).

Účasť v majstrovských súťažiach bola podmienená splnením kvalifikačných kritérií na požadovanej úrovni. Žiaľ, spomedzi pony jazdcov podmienky splnila iba Dianka Hunová a Sans Gene z JK Ivanka pri Dunaji, čím nebolo možné kategóriu otvoriť. Napriek tomu si táto dvojica odniesla veľa víťazstiev a umiestnení z otvorených súťaží.

MSR seniorov

Kategória seniorov sa jazdí na najvyššej úrovni majstrovských súťaží - prvé kolo na stupni ST a druhé na úrovni T. Druhé kolo je voľná zostava na hudbu, ktorá sa teší veľkej popularite medzi divákmi. Kvalifikáciu splnilo päť jazdeckých dvojíc z troch rôznych klubov. Po sčítaní výsledkov z dvoch kôl sa jasným víťazom stala Paraskevi Spišáková a temperamentný G Star z JK Equipolis. Okrem zlatej medaily získali aj titul  „Majstri Slovenskej republiky v drezúre“. Strieborná a bronzová medaila zostali v Národnom žrebčíne Topoľčianky a to vďaka Petrovi Vančovi s Conversanom XIII-47 a Michaele Hornej s  koňom Forever. Štvrté miesto obsadila Michaela Pechová a Edgar z JK Ivanka pri Dunaji. Michaela Horná a jej druhý kôň Lorry  získali piatu priečku.

Veľké poďakovanie patrí spoločnostiam Cavalor, Heineken a Národný žrebčín “Topoľčianky“, ktoré venovali do otvorených súťaží hodnotné vecné ceny. Hlavným sponzorom majstrovských súťaží bola firma Spillers.

Team Cup pri MSR

Absolútnou novinkou bol prvý ročník súťaže družstiev s názvom Team Cup pri MSR. Jazdci vytvorili trojčlenné družstvá, v ktorých jedna jazdecká dvojica súťažila na úrovni Z, druhá na úrovni L a tretia na úrovni S. Sčítaním výsledkov členov jednotlivých družstiev sa určilo poradie tímov.

Do súťaže nastúpilo šesť tímov. Prvenstvo si odniesol tím s názvom Better together - Hoof patrol v zložení Balážová Michaela - Rubin Royal Hubert, Križanová Lucia - Silver Moonlight a Slobodníková Anežka – Jantar. Druhé miesto získal tím JK Ivanka pri Dunaji, ktorí tvorili Hunová Diana - Sans Gene, Dangl Lara – Giovanni, Cingelová Diana – Largo. Tretie miesto obsadil LiPaBa Team v podaní Kohút Patrik – Catoosha, Šutková Barbora - Drago a Kilíková Linda - Rocky Diamond.

Finančné poukážky pre víťaza a umiestnených venovala firma s jazdeckým oblečením a vybavením ProHorse Nová Baňa.

Štartovné a výsledkové listiny

 

Fotogaléria z MSR mladých koní a MZSO SJF

Fotogaléria z MSR mladých koní a MZSO SJF

 

Štartovné listiny a výsledky

 .............................................................................

 

Drezúrne preteky 12.-13.6.2021

Drezúrne preteky 12.-13.6.2021

V dňoch 12.-13.6.2021 sa v priestoroch Národného žrebčína konali prvé z troch plánovaných drezúrnych podujatí. Súťažilo sa na úrovniach od stupňa „Z“ až po „T“, vrátane úloh pre mladé kone.

V čele rozhodcovského zboru stála Nadežda Ivaničová, ďalšími členmi boli Jana Medová, Silvia Poláková a z Českej republiky pozvanie prijala Iva Schützová. Sily si zmerala štyridsiatka jazdeckých dvojíc. Pre mnohých boli tieto preteky aj predpríprava na Majstrovstvá SR a zároveň možnosť splniť kvalifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie majstrovstiev.

V sobotu vládlo príjemné letné počasie, ktoré vydržalo celý deň. Športové zápolenie sa otvorilo úlohami pre mladé kone. Ako prvá sa jazdila FEI úloha pre 4 ročné kone, ktorá bola vyhodnotená v dvoch kategóriách – 4 ročné kone a 5-6 ročné kone. Táto súťaž bola pomerne silno zastúpená. Štartovalo tu až 8 jazdeckých dvojíc z toho 4 boli mladé kobyly z chovu Národného žrebčína. Bola to ich premiérová účasť na športovom podujatí s cieľom otestovať ich jazditeľnosť, charakter a celkovú perspektívu v drezúrnom športe. V budúcnosti sa ráta s ich využitím v chove ako s novou generáciou kvalitných matiek v stáde slovenského teplokrvníka. V oddelení 4 ročných koní najvyššie ohodnotenie získal mladý talentovaný žrebec z chovu Národného žrebčína Loretto s Petrom Vančom v sedle. Tento istý jazdec si prvenstvo odniesol aj v kategórii 5-6 ročných koní s kobylou Dormane du Puy 16. V drezúrnej úlohe pre 5 ročné kone na úrovni L zvíťazila Linda Fraňová a Hermiona z JO Martin Záturčie. Michaela Horná a kobyla Lorry podali najlepší výsledok v úlohe pre 7 ročné kone, ktorá sa jazdí na úrovni ST. V otvorenej súťaži FEI Deti úvodná A zvíťazila Michaela Balážová a Daily Fürstin z 1. drezúrnej školy ZR Prešov. V kategórii detí sa najviac darilo Dianke Hunovej na poníkovi Sans Gene z JK Ivanka pri Dunaji. V otvorenej súťaži stupňa L vysoko zvíťazila Lucia Križanová a Silver Moonlight z Equitana Sport Horses Bratislava. Medzi deťmi bola najlepšia Tamarka Poláková a Cartago S z KPKRJ Rimavská Sobota. Na úrovni S zvíťazila Lara Dangl a Giovanni z JK Ivanka pri Dunaji. Linda Kilíková a Rocky Diamond z Horse Klub Nitra potvrdili svoje kvality v úlohe stupňa ST. Víťazom najvyššej súťaže sa stal Peter Vančo a lipicanský žrebec Conversano XIII-47 z JK pri NŽ Topoľčianky.

V nedeľu si sobotňajšie víťazstvo medzi 4 ročnými koňmi zopakoval Peter Vančo a Loretto. V kategórii 5-6 ročných koní zvíťazil opäť domáci jazdec David Kintšer a žrebec Pluto XXI-9. V úlohe pre 5 ročné kone na úrovni L prvenstvo obhájila Linda Fraňová a Hermiona z JO Martin Záturčie. Medzi 7 ročnými koňmi na úrovni ST najlepší výsledok dosiahla Linda Kilíková a Rocky Diamond z Horse Klub Nitra. V otvorenej súťaži na úrovni Z sa najviac darilo Milanovi Kuhajdovi s koňom Emilio z Jurského dvora Nitra. V tej istej úlohe v kategórií detí bola opäť najlepšia Dianka Hunová a Sans Gene z JK Ivanka pri Dunaji. Na úrovni L obhájila prvenstvo z predchádzajúceho dňa Lucia Križanová a kobylka Silver Moonlight z Equitana Sport Horses Bratislava. Medzi deťmi prvé miesto obsadila Tamaraka Polláková a kôň Cartago S z KPKRJ Rimavská Sobota.  Pokračovalo sa FEI úlohou Juniori družstvá na úrovni S, kde zvíťazila domáca jazdkyňa Kristína Flaková a Bonnami. V úlohe St. Georges najlepší výkon predviedla Linda Kilíková a Rocky Diamond z Horse Klub Nitra. Deň vyvrcholil voľnými zostavami na úrovni T, kde zvíťazil domáci jazdec Peter Vančo a Conversano XIII-47.

Všetkým srdečne gratulujeme k dosiahnutým výsledkom. Kompletné výsledkové listiny nájdete na www.nztopolcianky.sk, www.sjf.sk, www.drezura.wbl.sk . Veľké poďakovanie patrí firme Heineken a JK pri NŽ Topoľčianky za vecné ceny, ktoré venovali do súťaží. 

 

ŠTARTOVNÉ LISTINY a VÝSLEDKY

 

Cena Národného žrebčína Topoľčianky v parkúrovom skákaní 2021

Cena Národného žrebčína Topoľčianky v parkúrovom skákaní 2021

Prvé športové podujatie v Národnom žrebčíne po uvoľnení pandemických opatrení v súvislosti s Covid-19 boli parkúrové preteky v termíne 22.-23.mája 2021. Nahlásených bolo viac ako 80 jazdeckých dvojíc, čo vyústilo do 120 štartov denne.

Studený a daždivý májový víkend preveril pripravenosť nielen organizačného tímu, ale aj jazdcov, koní a v neposlednej rade aj rozhodcovského zboru. Autorom parkúrov bol skúsený staviteľ z Čiech Ján Kopiš. Rozhodcovskému kolégiu, ktoré zabezpečilo hladký priebeh všetkých súťaží velila Anka Virágová, technickým delegátom bol Ing. Kamil Šulko a ostatnými členmi rozhodcovského zboru boli Bibiána Zacharová a Patrik Mikulášik. Veľké poďakovanie patrí sponzorom podujatia, ktorí venovali výhercom zaujímavé vecné a finančné ceny. Boli to firmy Cavalor, Gazoo, Heineken a Národný žrebčín Topoľčianky.

Na každý deň bolo vypísaných päť súťaží - od 80 cm pre mladé kone alebo začínajúcich jazdcov, až po stupeň S na výške prekážok 130 cm. V prvej súťaži sa zišlo 14 štartujúcich dvojíc. Najmenšiu odchýlku od optimálneho času sa podarilo dosiahnuť Tereze Dolinayovej s koňom Zidane z JK Poprad Švábovce. Druhé miesto obsadil domáci jazdec Stanislav Chrappa so 4-ročnou kobylou Ambrou, pre ktorú to bol premiérový štart. Tretiu priečku vybojovala Tamara Dorková s koňom Michel z JK Poprad Švábovce.

Pokračovalo sa súťažou stupňa ZM, na výške 90 cm.  Zvíťazila opäť Tamara Dorková s koňom Michel z JK Poprad Švábovce pred jazdeckými dvojicami z Čiech – Kristýnou Lecovou na koni Ninan Ricci VZ a Veronikou Sloupskou na koni Galilea.

Do dvojfázového skákania o výške 100/110 cm sa prihlásilo 38 koní. Prvé priečky obsadili zástupcovia JK Ranč Palomino Bohunice. Zvíťazil Igor Šulek s koňom Dorian, druhé miesto získala Barbora Sokolová na koni Cleopatra a tretie miesto obsadil opäť Igor Šulek, tentokrát s koňom Camelot.

Nasledovala súťaž stupňa „L“ o výške 120 cm. Štartovná listina zahŕňala 20 dvojíc. Najrýchlejší bol Igor Šulek a Dorian z JK Ranč Palomino Bohunice. Viac ako päť sekúnd za ním zaostal Maroš Kuchár na koni Hawai  z JK TJ Slávia STU Bratislava. Tento istý jazdec ale s koňom Hella Calida obsadil aj tretiu priečku.

Cena Národného žrebčína Topoľčianky bola súťažou stupňa „S“ s finančnou dotáciou 500,- euro.  Len štyri dvojice sa prebojovali do rozoskakovania a z nich len dve si dokázali udržať čisté konto. Prvé a druhé miesto získal Igor Šulek s koňmi Lafibolus a Crack z JK Ranč Palomino Bohunice. Tretie miesto vybojovala dvojica Maroš Kuchár a Hella Calida z JK TJ Slávia STU Bratislava.

V nedeľu sa začínalo na 90 cm. Najlepšou dvojicou sa stal domáci Stanislav Chrappa a Ambra. Druhé miesto obsadila Vanessa Sallaiová a kôň Reunion z KPKRJ Rimavská Sobota a tretia priečka patrila   Veronike Sloupskej a Galilei z Čiech.

Druhou nedeľnou súťažou bolo skákanie do 100 cm na optimálny čas. Spomedzi 35 dvojíc s výbornou časovou odchýlkou 0,4 s zvíťazila Laura Chmelíková a North Star X-8  z TJ Žrebčín Motešice. Na druhom mieste skončila Tamara Dobiášová a Ally z JK Trenčín Nozdrkovce. Tretiu priečku vybojovala Barbora Sokolová s koňom Dragon Fly z JK Ranč Palomino Bohunice.

Prekážky sa zdvihli na 110 cm a pokračovalo sa úrovňou ZL na čas. Prvú cenu si odniesol Igor Šulek s koňom Camelot, na druhom mieste skončila Laura Chmelíková a North Star X-8  z TJ Žrebčín Motešice. Tretiu priečku obsadil Dušan Miloslav Bucov a Quick van den Bosdai z JŠ Topoľčianky.

Na výške 120 cm bol najrýchlejší Igor Šulek a Dorian z JK Ranč Palomino Bohunice. Hneď za ním sa umiestnil Simon Hlocký z JŠ topoľčianky a tretie miesto získal opäť Igor Šulek s koňom Crack z JK Ranč Palomino Bohunice.

Preteky vyvrcholili  súťažou stupňa S, kde sa prekážky zdvihli na 130 cm. Bojovalo 14 jazdeckých dvojíc, z toho šiesti absolvovali parkúr bez trestných bodov a tým postúpili do rozoskakovania. S najrýchlejším časom a bez trestných bodov zvíťazil Igor Šulek a Lafibolus z Ranča Palomino Bohunice. Druhé miesto získala oddielová kolegyňa Barbora Sokolová  s koňom Clifin a tretí skončil Marián Sýkora s koňom Andigo WPZ z JK ZCHKS Topoľčianky.

Všetkým ešte raz srdečne gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa zdravia a dobrých športových výkonov počas zvyšku sezóny.

Výsledky sobota (22.05.2021):

1. "80" optimálny čas

2. "90" optimálny čas

3. "100/110" dvojfázové skákanie

4. "L" na čas

5. "S" CENA NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA

 Výsledky nedeľa (23.05.2021):

6. "ZM" optimálny čas

7. "Z" optimálny čas

8. "ZL" na čas

9. "L" na čas

10. "S" CENA NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA

Autor textu a foto : NŽT

Výkonnostné skúšky a predvýber žrebcov - Topoľčianky, 27.05.2021

Výkonnostné skúšky a predvýber žrebcov - Topoľčianky, 27.05.2021

Predseda komisie:

Ing. Péter Görözdi

členovia VK:

Ing. Michaela Horná, PhD.

Ing. Kamil Šulko

S komisiou spolupracovali:

Ing. Samuel Sokol, vedúci chovu koní

Ing. Emil Kovalčík, PhD., vedúci PK a marketingu

ZA RVPS

MVDr. Dušan Solár

Program skúšok výkonnosti:

0800 hod.

Meranie koní, preberanie pasov a odovzdanie hodnotenia vedúceho výcviku.

0900 hod.

Otvorenie skúšok výkonnosti koní, predvýber žrebcov

0910 hod.

Výkonnostné skúšky: hodnotenie  typu, exteriéru, prijazdenosť (drezúra)

1200 hod.

Maratón, drezúrna skúška, vozatajský parkúr.

1300 hod.

Vyhodnotenie skúšok výkonnosti, zápis zo skúšok a predvýberu žrebcov.

              Dňa 27.05.2021 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonností koní - génových zdrojov – kobýl plemien lipican a huculský kôň, spolu s predvýberom žrebcov. Skúšky organizoval Národný žrebčín “Topoľčianky“, š.p.

              Predvybratý bol žrebec SKARR (po 1716 Milano z matky 4330 Sabaah El Khebir po Ursus, nar. 14.06.2015, základné telové miery: 157/147,5/172/19,5 cm) vo vlastníctve Darina Bartalská, Borinka. Majiteľ žrebca Siglavy Bagdady (HUN), pán Róbert Rovný (Nitrianske Pravno) požiadal o individuálny predvýber žrebca.

Kobyly boli na skúšky veľmi dobre pripravené a predvedené.

Komisia odporúča radám PK plemien huculský kôň, shagya-arab, lipican a arabský plnokrvník  - kone počas skúšok výkonnosti predviesť a ohodnotiť aj v pohybe vo voľnosti.

VÝSLEDKY:

Č./ MENO KOŇA

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA/TRIEDA

 
 

1. Goral XX-16

8,31 b. (ELITA)

 

2. Goral XX-17

8,42 b. (ELITA)

 

3. Siglavy XIII-23

8,59 b. (ELITA)

 

4. Favory XVIII-3

8,54 b. (ELITA)

 

5. Favory XVIII-12

8,58 b. (ELITA)

 

6. Conversano XIII-51   

8,65 b. (ELITA)

 

JARNÁ BONITÁCIA ŠĽACHTITEĽSKÉHO A CHRÁNENÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE - 12.-13.5.2021

JARNÁ BONITÁCIA ŠĽACHTITEĽSKÉHO A CHRÁNENÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE - 12.-13.5.2021

Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 12.-13.05.2021 uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ “Topoľčianky“ š.p. Bolo prehliadnutých 8 lipicanských pepinierov, 39 plemenných lipicanských kobýl, 8 shagya-arabských pepinierov, 35 plemenných shagya-arabských kobýl, 7 pepinierov plemena huculský kôň, 24 plemenných kobýl plemena huculský kôň, 15 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 4 kobyly anglické plnokrvné, 2 plemenné žrebce plemena arabský plnokrvník, 2 plemenné kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 41 koní vo výcviku, 45 športových koní a 5 dostihových koní vo vlastníctve NŽ “Topoľčianky“ š.p.  

Vzhľadom k vzniknutej situácii ohľadom COVID-19 pracovala komisia za dodržania nariadených hygienických opatrení.

Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia obzvlášť pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní, ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach pri 100%-tnej inseminácii.  Komisia schválila priparovacie plány v sezóne 2021.

V stáde plemena slovenský teplokrvník sú v reprodukcii využívané importované inseminačné dávky zo štátneho žrebčína Marbach, Nemecko (žrebce Uno I a Doctor Blue), inseminačné dávky plemenného žrebca EMBASY II (majiteľ: Galmabacher – Sport Pferde Zucht, Nemecko) a čerstvé ID od prenajatého žrebca DAVOS (majiteľ: Štátny žrebčín Marbach). Uvedené žrebce sú v ponuke Inseminačno-reprodukčného centra aj pre majiteľov kobýl plemena slovenský teplokrvník v zemskom chove.

Na triednu listinu boli vybrané kone z dôvodu exteriérových, zdravotných a reprodukčných ukazovateľov. Kone zaradené na triednu listinu tvoria prílohu zápisnice.

Zamestnanci NŽ “Topoľčianky“ š.p. zabezpečovali priebeh jarnej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihla korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy.

Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku. Ako aj zaradenie koní na triednu listinu.

Do chovného výcviku boli zaradené kone:

Conversano XIII-51, kobyla

Siglavy XIII-23, kobyla

Favory XVIII-3, kobyla

Favory XVIII-12, kobyla

O´Bajan V-13, žrebec (predvybratý)

Siglavy XIII-26, žrebec (predvybratý)

Gazal VIII-21, žrebec (predvybratý)

O´Bajan V-32, žrebec (predvybratý)

Pluto XXI-14, žrebec (predvybratý)

Pluto XXI-20, žrebec (predvybratý)

Conversano XIII-68, žrebec (predvybratý)

Goral XX-16, kobyla

Goral XX-17, kobyla

Symbolické otvorenie chovateľskej a športovej sezóny 2021

IMG 8566 1.mája Národný žrebčín „Topoľčianky“ š.p. už tradične otvoril chovateľskú a športovú sezónu 2021. Vzhľadom na pandemické opatrenia, rovnako ako minulý rok, slávnostný galaprogram zvyčajne s kulisou 15 000 divákov sa zmenil na symbolický program bez prítomnosti návštevníkov. Všetci milovníci koní však mali možnosť toto otvorenie sledovať on-line na stránke Národného žrebčína.

V tejto sezóne je v kalendári zahrnutých množstvo zaujímavých športových a chovateľských podujatí. Veríme, že obmedzenia v súvislosti s pandémiou Covid-19 nám dovolia všetky zorganizovať a budú môcť byť sprístupnené aj verejnosti.

 

Kalendár podujatí na rok 2021

08.-09.05.

    

Rodinné výlety do Národného žrebčína

22.-23.05.

 

Cena Národného žrebčína – parkúrové preteky

12.-13.06.

 

Cena Národného žrebčína – drezúrne preteky

26.-27.06.

 

Majstrovstvá SR ml. koní; M ZSO v drezúre

16.-18.07.

 

Majstrovstvá SR v drezúre pony a seniorov

24.-25.07.

 

CAN** H1,H2; Zlatá podkova, záprahové preteky

01.08.

 

Dostihy

01.-04.09.

 

Oslavy 100-tého výročia založenia Národného žrebčína

02.-03.10.

 

Vytrvalostné preteky

16.10.

 

Hubertus

06.12.

 

Mikuláš v Národnom žrebčíne

História záprahového športu v Národnom žrebčíne “Topoľčianky“

Ján Mihók s prísediacim Jánom UhreckýmZáprahový šport, ako neodmysliteľná súčasť testácie lipicanských koní, má v Národnom žrebčíne dlhú tradíciu, spojenú priamo z chovom tohto najtypickejšieho záprahového plemena monarchie. Aj keď oficiálna testácia lipicanských žrebcov prebiehala v španielskej dvornej jazdiarni vo Viedni, pohybové, charakterové a výkonnostné vlastnosti žrebcov a kobýl sa testovali aj v Topoľčiankach už od roku 1922. Avšak, v tomto období neexistovala  žiadna norma, ktorá by upravovala systém testácie. Zmena nastala v 50tych rokoch minulého storočia, kedy sa presne špecifikovali skúšky výkonnosti pre mnohostranne úžitkové kone. Tie boli neskôr doplnené športovou testáciou vybraných jedincov. Systém testovania koní v tejto forme zotrval prakticky až dodnes.

V roku 1947 sa začali písať dejiny záprahového športu v Topoľčiankach, keď Ján Mihók začal spriahať viaczáprahy. V 60-tich rokoch obletela celý svet snímka legendárneho 12-záprahu topoľčianskych lipicanských kobýl s Jánom Mihókom na kozlíku. Stal sa učiteľom všetkých československých záprahových jazdcov. Na povolanie bol nesmierne hrdý a na kone, s ktorými pracoval nedal nikdy dopustiť. Viac ako 30 rokov bol v hierarchii kočišov na prvom mieste, bol osobný kočiš desiatich riaditeľov žrebčína. Aj pre to mu patrí čestné miesto v hipologickej expozícii, kde fotogalériu dopĺňa aj jeho osobný bič.   Ján Mihók spolu s Jánom Uhreckým sa neskôr začali venovať dvoj a štvorzáprahom a prezentovali žrebčín na mnohých neoficiálnych ukážkových pretekoch. Až v 70tych rokoch minulého storočia sa začali organizovať oficiálne súťaže s medzinárodnými pravidlami. Jazdci z Topoľčianok na nich nikdy nechýbali.

V šľapajach Jána Mihóka a Jána Uhreckého pokračoval legendárny František Hrúzik. Počas svojej športovej kariéry sa okrem záprahov venoval aj dostihom, parkúru, drezúre a tiež military. V roku 1960 sa zúčastnil doposiaľ ako jediný Slovák na olympiáde (v Ríme) práve v jazdeckej disciplíne military. V roku 1961 mu bol za jeho športové výkony udelený titul „Majster športu“. Od roku 1970 sa venoval lipicanským štvorzáprahom. Ako reprezentant Československa absolvoval doma aj v zahraničí 12 súťaží štvorzáprahov, z toho 5 krát zvíťazil  a 7 krát sa umiestnenil. Jeho prvým veľkým úspechom bolo víťazstvo so štvorzáprahom lipicanských kobýl  v roku 1980 v Lipici pri príležitosti 400. výročia založenia žrebčína a vzniku plemena lipican.

Nasledovníkom Františka Hrúzika sa stal František Kunský, ktorý sa začal venovať súťažnému jazdeniu s dvojzáprahmi a v roku 1990 sa stal majstrom bývalého Československa. Dosiahol mnoho významných úspechov na národnej a medzinárodnej úrovni. Trikrát sa stal majstrom Slovenska (1994, 1995, 1997). Zúčastnil sa štyroch majstrovstiev sveta, v roku 1993 v americkom Losam, 1995 v poľskej Poznani, 2001 v nemeckom Riesenbecku a 2003 vo francúzskom Paríži. Za štvornásobnú účasť na majstrovstvách sveta je držiteľom bronzového odznaku FEI. Bol prvým slovenským reprezentantom na majstrovstvách sveta a preto sa stal predjazdcom vo všetkých troch disciplínach na majstrovstvách sveta 2013 v Topoľčiankach. 

Od roku 1998 začal za Národný žrebčín Topoľčianky jazdiť jeden z najlepších a najskúsenejších záprahových jazdcov, Pavol Baláž. Šesťkrát sa stal majstrom Slovenska, pre NŽ získal osem titulov „Záprahové kone roka“ a štyrikrát reprezentoval Topoľčianky na svetových šampionátoch. Najväčším jeho úspechom bolo 4. miesto v parkúre na Majstrovstvách sveta 2003 vo Francúzsku. Za svoju 7-násobnú účasť na majstrovstvách sveta mu bol udelený zlatý odznak medzinárodnej jazdeckej federácie FEI.

Na základe dlhoročných skúseností ako reprezentant, národný rozhodca a staviteľ tratí sa medzi významné osobnosti záprahového športu na Slovensku radí aj Pavol Gašpar. S teplokrvnými koňmi jazdil od roku 1995 a od roku 2006 s lipicanmi. Bol stabilným jazdcom topoľčianskeho družstva. Medzi jeho najväčšie úspechy patria majstrovské tituly Slovenska v roku 1996, 2001 a 2013. V kategórii jednozáprahov sa zúčastnil na Majstrovstvách sveta v Ríme v roku 2006. S dvojzáprahom štartoval na Dunajsko – Alpskom pohári 2004 v Grevene. Celkovo sa zúčastnil štyroch Majstrovstiev sveta dvojzáprahov – 2005 Salzburg, 2007 Warka, 2009 Kecskemét  a  2013 v Topoľčiankach, kde oficiálne ukončil svoju športovú kariéru. Dodnes je aktívnym činovníkom Slovenskej jazdeckej federácie, pôsobí ako tréner, rozhodca a staviteľ tratí v záprahoch a v parkúre.

Národný žrebčín ako základňa kvalitných záprahových koní a jazdcov, organizuje medzinárodné preteky od roku 1993. Do roku 2002 sa tieto športové podujatia konali v priestoroch objektu Breziny. Následne bolo rozhodnuté, že atraktívne priestory topoľčianskej dostihovej dráhy budú využité aj pre záprahový šport. Úlohou hlavného staviteľa bol poverený Pavol Gašpar. Za pomerne krátke obdobie dokázal vybudovať dômyselnú a jedinečnú trať, ktorá spĺňa najprísnejšie kritéria medzinárodných záprahových súťaží, na ktorých sa zúčastňuje špička domácich a medzinárodných jazdcov.

Jedným z najúspešnejších a stále športovo aktívnym reprezentantom v záprahoch je Miroslav Matúška. Záprahovému športu sa venuje od roku 2004. Svojimi výkonmi naznačil svoj veľký talent a perspektívu už na svojich prvých majstrovstvách sveta v Salzburgu v roku 2005, kde obsadil 30. miesto. Celkovo sa zúčastnil  ôsmych Majstrovstiev sveta dvojzáprahov (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019), jedných Majstrovstiev sveta jednozáprahov (2006) a štvorzáprahov (2008). So štvorzáprahom sa zúčastnil aj Svetových jazdeckých hier v Normandii v roku 2014. Vo svetovom rebríčku Top Driver Award dosiahol v roku 2018 4.miesto. Je držiteľom niekoľkých titulov Majstra Slovenska. V roku 2017 bol za svoje výkony ocenený zlatým odznakom Slovenskej jazdeckej federácie. V roku 2006 spriahol štrnásťzáprah a v roku 2011 šestnásťzáprah  lipicanských plemenných žrebcov.

Skúsenosťami aj vekom najmladší je Jozef Mašír. Záprahy jazdí od roku 2012. Jeho debut na Majstrovstvách sveta bol práve v Topoľčiankach v roku 2013. Odvtedy sa kvalifikoval a zúčastnil ešte jedných Majstrovstiev sveta a to v maďarskom Kecskeméte v roku 2015. Je držiteľom bronzovej medaily z Majstrovstiev Slovenska v roku 2020.

Krátke obdobie sa športovému zapriahaniu venoval aj Ján Bíro. Špecializoval sa na jednozáprahy. V roku 2017 získal na Majstrovstvách Slovenska zlatú medailu.

Majstrovstvá sveta dvojzáprahov 2013 v Topoľčiankach

Majstrovstvá sveta sú považované za absolútny vrchol záprahových športových podujatí. Konajú sa každé dva roky, vždy v inej hosťujúcej krajine. Zúčastňuje sa ich približne 70 záprahov z 20 - 25 krajín, spolu 200 – 250 koní. Súťaží sa v troch čiastkových záprahových disciplínach – drezúra, maratón a parkúr.

Na základe dlhoročných skúseností, vynikajúcej infraštruktúry a podmienok pre organizovanie záprahových podujatí požiadal Národný žrebčín Topoľčianky 25. októbra 2011 Medzinárodnú jazdeckú federáciu FEI o možnosť organizovať Majstrovstvá sveta v kategórii dvojzáprahov v roku 2013. Projekt Majstrovstiev sveta v Topoľčiankach bol predložený  a prerokovaný na zasadnutí Medzinárodnej jazdeckej federácie FEI v novembri 2011 v Rio de Janeiro a do finále sa dostali dvaja kandidáti – slovinský Národný žrebčín Lipica a slovenský Národný žrebčín Topoľčianky. Dňa 8. 6. 2012 na zasadnutí v Lausanne, Svetová jazdecká federácia FEI rozhodla v prospech Národného žrebčína Topoľčianky, čím sa vôbec po prvýkrát v histórii konali Majstrovstvá sveta v jazdeckej disciplíne na území Slovenska. Termín podujatia šestnástych Majstrovstiev sveta bol určený na 28. augusta – 1. septembra 2013. “. Do Národného žrebčína prišlo bojovať  73 súťažiacich s 209 koňmi z 23 krajín sveta. O titul Majstra sveta v kategórii družstiev  zápolilo až 21 národov.

Slovenskí jazdci vzorne reprezentovali svoju krajinu. Minikrajina v počte dvojzáprahov  dokázala splniť prísne kvalifikačné podmienky, postaviť na štart maximálny počet 4 štartujúcich za krajinu a zostaviť trojčlenné družstvo. V rámci družstiev spomedzi 21 krajín skončili na 11. mieste. V kategórii jednotlivcov si najlepší výsledok odniesol Miroslav Matúška, ktorý skončil na celkovej 21. priečke. Pavol Gašpar obsadil 43. miesto, Pavol Baláž 57. miesto a debutant Jozef Mašír 69. miesto.

Úspechom Slovenska nebola len účasť jazdcov a družstva počas majstrovstiev sveta. Najväčším chovateľským úspechom topoľčianskych chovateľov sa stala prezentácia plemena koní lipican v tejto náročnej športovej disciplíne. Štvrtina koní, ktoré štartovali v Topoľčiankach, boli zástupcovia tohto najstaršieho kultúrneho európskeho  plemena koní. Potešiteľným faktom pre domácich organizátorov je, že z 53 štartujúcich lipicanov až 13 pochádzalo z chovu Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. Nie je to zvyčajné, skôr výnimočné aby jeden žrebčín mal takéto vysoké zastúpenie svojich odchovancov na majstrovstvách sveta.  Mená koní narodených v Národnom žrebčíne figurovali na výsledkových listinách majstrov sveta v kategórii jednotlivcov, družstiev i umiestnených. Opäť sa potvrdil fakt, že topoľčianske lipicany sú konkurencieschopné nielen v rangu vlastného plemena. Vynikajúco obstáli aj v konkurencii tzv. moderných športových plemien koní ako KWPN, nemeckých, holandských, francúzskych plemien. Aj to patrí k obligátnym devízam topoľčianskeho chovu s tradíciou, s jasne formulovanými cieľmi a pravidlami.

Toto podujatie sa právom považuje za historický míľnik v dianí nielen Národného žrebčína, ale celého Slovenska. Preto bola v roku 2015 slávnostne otvorená nová časť hipologickej expozície, ktorá je venovaná Majstrovstvám sveta dvojzáprahov 2013 v Topoľčiankach. Podrobne dokumentuje celý priebeh pretekov rovnako ako aj náročnú prípravu trvajúcu niekoľko mesiacov. Pri tejto príležitosti  bola do života uvedená aj knižná publikácia, ktorá má obrovskú výpovednú hodnotu nie len pre organizátora, FEI činovníkov a pretekárov, ale i pre všetkých, ktorí boli súčasťou tohto podujatia, či už ako členovia jednotlivých národných ekíp, alebo návštevníci. Obsahuje bohatý obrazový materiál, štartovné i výsledkové listiny, štatistické údaje a stručné charakteristiky všetkých štartujúcich. Autormi sú riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD., bývalý úspešný reprezentant Československa v parkúrovom skákaní a niekdajší riaditeľ plemenárskeho podniku Albertovec a národného žrebčína Kladruby nad Labem Ing. Milan Vítek a popredný fotograf koní a jazdeckých podujatí Ing. Dalibor Gregor.

Legendárne viac-záprahy

Osobitnou pýchou Národného žrebčína sú reprezentačné viac-záprahy plemenných žrebcov. Žrebce dokážu len ťažko ovládať svoje emócie, podliehajú im rovnako ako aj prísnej hierarchii, v ktorej existujú. Za asistencie tímu ľudí nie je problém spriahnuť oveľa viac koní vrátane kobýl, valachov a aj žrebcov. Avšak viac-záprah plemenných žrebcov, ktorý dokáže ovládať jeden jediný človek, je v odborných chovateľských kruhoch vysoko cenený. Odzrkadľuje nielen vysokú chovateľskú profesionalitu, ale aj samotný výcvik koní. Deklaruje to ich charakter, geneticky zakódované vlastnosti vysokej chovateľskej hodnoty.

Spriahnutie legendárneho 12-záprahu lipicanských kobýl v roku 1960 priekopníkmi Jánom Mihókom a Jánom Uhreckým dalo základ záprahovému jazdeniu v Topoľčiankach. Ten prekonal v roku 2001 František Kunský trinásť-záprahom lipicanských plemenných žrebcov. O päť rokov  neskôr, keď žrebčín oslavoval svoje 85. výročie založenia, predstavil verejnosti svoju najväčšiu pýchu – štrnásťzáprah lipicanských plemenných žrebcov vedený Miroslavom Matúškom. Avšak, v roku 2011, pri príležitosti 90teho výročia založenia bol aj tento čin prekonaný exhibíciou až šestnásť-záprahu lipicanských plemenných žrebcov opäť vedený Miroslavom Matúškom.

ZEMSKÝ CHOV KONÍ - CHOV KONÍ V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE V ROKU 2020

ZEMSKÝ CHOV KONÍ - CHOV KONÍ V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE V ROKU 2020

V  chovateľskej sezóne 2020 zaregistroval  Národný žrebčín “Topoľčianky“  š.p., ako gestor tradičných plemien koní shagya-arab, huculský kôň, lipican a arabský plnokrvník, na žiadosť majiteľov kobýl  32 narodených žriebät (tabuľka 1).  Z toho:

 1. 6 shagya-arabských žriebät
 2. 19 arabských plnokrvných žriebät
 3. 1 lipicanské žriebä
 4. 6 žriebät plemena huculský kôň

Stavy zaregistrovaných žriebät v roku 2020 sa v porovnaní s rokom 2019 výrazne znížili.  V roku 2019 bolo zaregistrovaných 78 žriebät. Počet novozapísaných plemenných kobýl zaznamenal mierny nárast v porovnaní s rokom 2019.

Na Slovensko bolo importovaných 24 koní:

 • 15 arabských plnokrvných koní
 • 4 kone plemena huculský kôň
 • 1 lipicanský kôň
 • 2 shagya-arabské kone
 • 2 arabské kone

Tab. 1:

Počty zaregistrovaných žriebät podľa plemien v jednotlivých ročníkoch

Plemeno/rok

Počty zaregistrovaných žriebät

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

huculský kôň

29

27

6

10

18

12

14

15

6

lipican

33

14

31

34

11

7

37

33

1

arab

(shagya-arab, + or 1/1)

39

28

14

24

37

36

28

29

25

SPOLU

101

69

51

68

66

55

79

77

32

Tab. 2: Počty zapísaných plemenných kobýl do plemenných kníh v súkromnom sektore

Plemeno

ROK

2018

2019

2020

lipican

11

0

4

huculský kôň

7

6

5

shagya-arab, arabský kôň

1

4

5

arabský plnokrvník

3

6

7

SPOLU

22

16

21

Tab. 3: Počty importovaných arabských plnokrvných koní v rokoch 2016 – 2020

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Počet importovaných koní (ks)

56

10

7

17

15

Tab.4: Novozapísané kone génových zdrojov  do plemenných kníh v roku 2020

Plemeno

 

Kone Národného žrebčína “Topoľčianky“, š.p.

Zemský chov (kone v súkromnom vlastníctve)

SPOLU

 

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

ROK

2020

 

ROK

2020

 

ROK

2020

 

ROK

2020

 

 

ROK

2020

 

 

ROK

2020

 

lipican

20

6

2

1

4

0

33

hucul

15

2

0

6

5

1

29

shagya arab (arab)

24

2

2

6

5

4

43

arabský plnokrvník

1

1

0

16

7

3

28

SPOLU

60

11

4

29

21

8

133

 

Skúšky výkonnosti koní

            Naďalej musíme konštatovať, že v zemskom chove v prevažnej miere absentujú skúšky výkonnosti kobýl. Vzhľadom k pandemickej situácii sa skúšky žrebcov vo vlastníctve súkromných chovateľov nekonali.

Kobyly v zemskom chove boli zaraďované len na základe typu, exteriéru a mechaniky pohybu. V roku 2020 sme zaznamenali nárast počtu novozapísaných plemenných kobýl  do plemenných kníh (21 kobýl).

            Dňa 2.7. 2020 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonnosti koní génových zdrojov. Skúšky úspešne absolvovalo 8 žrebcov. Jesenné skúšky výkonnosti sa konali 5.11.2020 a úspešne ich absolvovalo 5 koní, 2 kobyly a 3 žrebce vo vlastníctve Národného žrebčína.

V súvislosti s podporou chovu koní prostredníctvom „Plánu rozvoja vidieka“ požiadali chovatelia tradičných plemien Národný žrebčín o vystavenie potvrdenia o zápise koní do PK na základe splnenia požiadaviek podľa platných štatútov PK pre jednotlivé plemená. Národný žrebčín “Topoľčianky“, štátny podnik, vyhovel všetkým žiadostiam a v roku 2020 bolo vystavených 73 potvrdení  pre chovateľov zapojených do projektu.

Úrad plemennej knihy v roku 2020 potvrdil 67 zmien majiteľov, vystavil 88 potvrdení o pôvode koní, vydal 89 pasov a spolu s predsedom Výberovej komisie potvrdil výber pre plemenitbu 36 plemenným žrebcom v zemskom chove.

K 31.12.2020 evidoval Úrad plemennej knihy vo svojej databáze 764 chovateľov a majiteľov koní a 2502 aktívne žijúcich koní z plemien, ktorých plemenné knihy vedie (tabuľka 5).

Tab. 5: Počty zapísaných koní, chovateľov - chovov a výkonov Národného žrebčína

 

lipican

shagya-arab

huculský kôň

arabský plnokrvník

SPOLU

Počet koní v databáze celkovo

2820

2480

1739

3421

10460

Počet koní v databáze žijúcich k 31.12.2020

901

750

639

569

2859

Počet registrovaných chovov (majiteľov) k 31.12.2020

227

248

197

219

891

Počet vydaných potvrdení o pôvode (POP)

v r. 2020

24

29

16

19

88

Počet vydaných pasov koní v r. 2020

23

31

15

20

89

Počet vydaných potvrdení pre PPA v roku 2020

 

73

Počet vykonaných zmien majiteľov v roku 2020

 

67

 

 

Plemenné žrebce

            V roku 2020 bolo v  chove licentovaných a zaradených 36 plemenných žrebcov:

 1. 12 shagya-arabských plemenníkov
 2. 16 arabských plnokrvných plemenníkov
 3. 2 lipicanské plemenné žrebce
 4. 6 plemenníkov plemena huculský kôň

Situácia v počte plemenných žrebcov v jednotlivých plemenách je ešte priaznivá čo sa týka kvality, vekovej štruktúry, geografického rozloženia plemenníkov a ich kmeňového, resp. líniového zastúpenia. Počet zaradených žrebcov v sezóne 2020 sa udržal na úrovni predchádzajúceho roku 2019 (35 plemenných žrebcov).

            Záverom možno konštatovať, že záujem chovateľov o tradičné plemená a génové rezervy je stabilný. Úroveň plemenného materiálu je vyrovnaná. Percento pripustených kobýl z chovnej populácie je naďalej ovplyvnené ekonomickou krízou a pandémiou COVID-19, ktorá sa preukazuje najmä v odbyte koní. Cieľom chovateľov ostáva produkcia kvalitných a zdravých chovných, športových, resp. rekreačných a „hobby“ koní  pre každodenné využitie, rozvoj agroturistiky, rozvoj turizmu regiónu a budovanie pozitívneho vzťahu mládeže k prírode.

Voltíž v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Voltíž v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Voltíž je jazdecká disciplína, ktorá spočíva v gymnasticko-akrobatickom cvičení na neosedlanom koni. Dáva vynikajúci základ pre neskorší rozvoj ďalších jazdeckých disciplín. Voltížnemu jazdeniu sa venujú predovšetkým deti a mládež. Rozvíja ich pohybové nadanie, vštepuje im zodpovednosť v podobe starostlivosti o živého tvora a otvára im možnosti, ktoré sa môžu rozvinúť až do úspešnej športovej kariéry jednotlivca.

Voltížne oddelenie v Jazdeckom klube pri Národnom žrebčíne Topoľčianky patrí medzi dlhoročné a stabilné subjekty na Slovensku. Svoju činnosť začali v júni v roku 1993 pod vedením trénerky Aleny Matúškovej. V roku 2005 ju po jej odchode vystriedal Boris Kodak, ktorý vedie voltížne oddelenie až dodnes. Za toto obdobie vychovali veľa úspešných cvičencov a pripravili veľké množstvo vynikajúcich voltížnych koní.  Na národnej úrovni sú takmer každým rokom držiteľmi majstrovských medailí v rôznych kategóriách a kone svojimi hodnoteniami stabilne získavajú titul „Kôň roka“. Ich výkony sú konkurencie schopné aj na medzinárodných pretekoch, kde v juniorských kategóriách získavajú kvalifikáciu na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta, ktorých sa už niekoľko krát úspešne zúčastnili.

Za každou získanou medailou stojí kopec tvrdej práce. Tréningy nie sú len o cvičení na koni, ale aj o intenzívnej kondičnej a gymnastickej príprave. Tréner a lonžér Boris Kodak má na starosti okrem prípravy detí aj prípravu voltížnych koní. Momentálne pracuje s tromi koňmi plemena slovenský teplokrvník – Leon, Lea a Betty.

Prinášame Vám rozhovor o tom ako vníma svoju prácu tréner Boris Kodak a vyspovedali sme aj samotných cvičencov.

 • Boris, už 16 rokov vedieš voltížne oddelenie v JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky. Čo pre teba znamená práca s mládežou?

Práca s mládežou je veľmi zaujímavá hlavne z toho dôvodu, že  je veľmi rôznorodá. Každé dieťa je iné, s každým treba pracovať individuálne a každé jedno prinesie do oddielu niečo nové. Každý má inú povahu, každý inde nachádza motiváciu a každý potrebuje iný prístup. Inak sa pracuje s dievčatami a inak s chlapcami. Žiaľ, v priebehu tých rokov mojej praxe  s deťmi zaznamenávam všeobecný pokles záujmu mládeže o šport a vôbec o akúkoľvek fyzickú činnosť. Vysoká aktivita na sociálnych sieťach, nič nerobenie a nuda je novodobý životný štýl mnohých tínedžerov. Je čím ďalej tým ťažšie vzbudiť u nich záujem o šport k čomu výrazne prispievajú aj obmedzenia súvisiace s pandemickou situáciou Covid-19. Minulý rok som mal naplánované dva nábory nových členov do oddielu, jeden na jar a druhý na jeseň. Obe som bol nútený zrušiť kvôli situácii súvisiacej s Covid-19. Verím, že tento rok sa situácia zlepší a život sa vráti do normálu. Z minulosti mám veľmi dobré skúsenosti so spoluprácou so základnými školami. Osvedčili sa mi osobné stretnutia so žiakmi v triedach. Mnohí netušia, čo je voltíž a že niečo také vôbec existuje. Pri osobnej prezentácii sa deti ľahšie motivujú, aby sa prišli pozrieť na tréning a získali predstavu, čo to obnáša.

 • Čo čaká nováčika, ktorý sa rozhodne voltíž vyskúšať?

Každý nový člen musí prejsť s tzv. oboznamovacím procesom. Zoznámi sa s prostredím, ukážeme mu kde sa čo nachádza a vysvetlíme mu ako sa pohybovať pri koňoch. Postupne sa oboznámi  so systémom tréningu a voltížnou terminológiou. Je to na začiatok veľké množstvo informácií. Osvojiť si to je proces, ktorý vyžaduje čas. Okrem fyzickej prípravy samotného cvičenca je neodmysliteľnou súčasťou starostlivosť o koňa. Deti sa učia kone čistiť a osvojujú si každodennú manipuláciu s nimi. Tie staršie ich vedia nauzdiť a namadliť a neskôr po získaní dostatočných skúseností a zručností mnohé z nich aj jazdia v sedle a s trénerom chodia na vychádzky do lesa.

 • Ako sa z nováčika stane pretekár?

Pre každého športovca je najväčšia motivácia ísť na preteky a porovnať svoj výkon s inými. K tomu smeruje aj naša činnosť. Voltíž má veľa vekových kategórií a v kroku môžu pretekať už aj 6-7 ročné deti. Bez ohľadu na kategóriu, na tréningu cibríme techniku predvedenia jednotlivých cvikov. Veľmi dôležitá je gymnastická a kondičná príprava. Čo sa týka voľných zostáv jednotlivcov, deti si samostatne pripravia tzv. kostru zostavy a potom to spoločne doladíme s ohľadom na športovú úroveň a silu jednotlivca. V neposlednom rade svoju rolu pri hodnotení na pretekoch zohrávajú aj dresy a hudba. Tie sa vždy snažíme zosúladiť, aby to bolo na jednu tému. Dresy väčšinou navrhujem sám, detaily dolaďujeme spolu s deťmi a s krajčírkou. Nájsť správnu hudbu je tiež časovo náročný proces. Niekedy sa stane, že po týždňovom hľadaní na tréningu zistíte, že to skrátka nepasuje, tak celý proces začína odznova. Keď už to všetko máme v kope a deti vedia svoje zostavy zacvičiť na hudbu a v časovom limite na tréningu, stávajú sa z nich pretekári. Absolvujú národné preteky a keď ukážu potenciál, posunú sa na medzinárodnú úroveň a stávajú sa z nich reprezentanti. Je to dlhý a náročný proces a nie každé dieťa sa dostane až sem. Okrem prípravy jednotlivcov sa venujeme aj kategórii dvojica a skupina. Je to náročnejšie, lebo na koni sú už dvaja alebo traja cvičenci naraz.

 • V čom spočíva príprava cvičencov s kategórii dvojica a skupina?

Proces prípravy má v podstate ten istý princíp ako pri jednotlivcoch – dať dohromady choreografiu voľnej zostavy primeranú schopnostiam cvičencov, nájsť vhodnú tému, hudbu, dresy... a samozrejme kôň. Na skupinu musí byť kôň špeciálne pripravovaný, uniesť troch cvičencov, ktorý sa pohybujú po celom jeho tele nie je jednoduché, musí byť odolný voči vonkajším vzruchom, a musí mať pravidelný cval. Pri niektorých cvikoch sú cvičenci až v 5-6 metrovej výške, každý prudší pohyb koňa alebo nepravidelnosť v cvale narúša ich rovnováhu a môže hroziť pád. Kým sa však dostaneme s choreografiou na koňa v cvale, predchádza tomu tréning na zemi, potom na trenažéri, nasleduje na koni v kroku a až potom postupne prechádzame do cvalu. Do dvojice a skupiny sa snažím vybrať deti, ktoré sú už výkonnejšie a skúsenejšie a vedia sa navzájom podržať a sceliť. Zosúladiť jednu skupinu šiestich detí je dosť ťažké. Poskladať, kto bude „držiak“, kto „letúň“ riešime celý rok.

 • Ako vyzerá zimná príprava cvičencov?

Naša športová sezóna končí Majstrovstvami Slovenskej republiky, ktoré sa vždy konajú v septembri. Hneď v októbri nabiehame na zimnú prípravu. Začíname sústredením, ktoré má 4-5 dní. Väčšinou ho naplánujem niekde v Tatrách, v peknom horskom prostredí, kde máme k dispozícii bazén, telocvičňu a tiež možnosť rekreačných aktivít. Popri kondičnej príprave, deti získajú kopec zážitkov a zároveň utužia kolektív. Kone majú v tomto období väčší relax, čo si  po náročnej športovej sezóne naozaj zaslúžia. Chodia na vychádzky, doprajeme im masáže a naplno využívajú konské solárium, ktoré máme k dispozícii. S deťmi pracujeme na zmenách v zostavách, prípadne na nových témach a hudobných doprovodoch  do budúcej sezóny. Viac sa venujeme kondičnej a gymnastickej príprave. Využívame krytý priestor medzi dvoma stajňami ako telocvičňu. Vieme si sem preniesť trenažér koňa, trampolínu, žinenky a tiež tu vieme využiť gymnastické kruhy.  Vonkajší areál poskytuje dostatok možností a priestoru na behanie, čo rozvíja kardiovaskulárny systém, učí deti správne dýchať v záťaži a v neposlednom rade priaznivo pôsobí na psychiku. Zameriavame sa aj na posilňovanie, samozrejme všetko primerane veku a fyzickej kondícii detí. V spolupráci s trénerkou gymnastiky a tiež fitness inštruktorom sa zameriavame na cvičenia ktoré prispievajú celkovému fyzickému rozvoju a zároveň pomôžu zlepšiť výkon na koni.

 • Neoddeliteľnou súčasťou voltíže je samozrejme kôň. V tréningu máte k dispozícii tri kone. Prezraď, aké sú, ako sa s nimi pracuje?

Do voltížneho tréningu dostávam mladé kone po základnom výcviku pod sedlom. Nemajú žiadne skúsenosti na lonži, ani s madlami a ani s deťmi. Všetko sa musia naučiť. V zásade si vyberám kone mohutnejšieho rámca, aby v budúcnosti uniesli skupinu a musia mať dobrý charakter. Leon je 9 ročný valach po Dormane du Puy z matky  Lord Inci Tatus 16. Začal som s ním pracovať ako so 4 ročným. Po roku absolvoval prvé národné preteky a po ďalšom roku bol schopný cválať so skupinou. S malou dušou som ho zobral na preteky pod skupinu a hneď bol ohodnotený ako najlepší kôň pretekov. Od roku 2019 preteká medzinárodne. Je to veľký maznák, deti ho milujú. Lea má tiež 9 rokov a je to Leonova polo sestra – po Dormane du Puy z matky Lord Inci Tatus 6. Do voltížneho výcviku prišli naraz. Trénujeme na nej jednotlivcov a dvojicu a začali sme skúšať aj skupinu. Má už aj skúsenosti na medzinárodných pretekoch. Tretia kobyla je výcvikovo najmladšia, volá sa Betty. Má 7 rokov, je po Quirado z matky Boris du Melnire 19. Minulý rok absolvovala prvé preteky a bol som s ňou veľmi spokojný. Má vynikajúcu povahu, je poslušná a pracovitá. Bol by som rád, ak by v budúcnosti cválala so skupinou.

Andrej Meňhert, 15

Voltíži sa venujem už sedem rokov. V škole sme mali oznam, že sa bude konať nábor, tak som sa rozhodol, že skúsim niečo nové. Popravde som myslel, že to bude jazdenie v sedle. Keď som zistil, že ide o cvičenie na madlách, bol som trošku sklamaný, ale povedal som si, že vyskúšam a uvidím. Nemal som žiadne skúsenosti s gymnastikou ani s koňmi, ale postupne ma to začalo veľmi baviť a cvičím dodnes. Okrem voltíže sa v poslednom období aktívne venujem aj cyklistike.

 • Čo je pre teba vo voltíži najnáročnejšie?

Asi zacvičiť zostavu na čas. Keď sa pustia stopky a hudba, všetko je na sekundu vyrátané. Keď niečo nevyjde, tak to celé treba zopakovať, znovu a znovu... Je to stres a je to aj fyzicky náročné.

 • Ty si sa ako jednotlivec zúčastnil jedného z najvýznamnejších voltížnych podujatí na svete. Prezraď nám viac. Aké máš odtiaľ zážitky?

Boli to Majstrovstvá sveta juniorov v Holandsku v roku 2019. Bola to pre mňa neuveriteľná skúsenosť. Po prvý krát som bol v podstate sám na koni (nie so skupinou) pred toľkými divákmi. Všade boli TV kamery, ktoré ma snímali, bolo to pre mňa veľmi stresujúce. Prvé dva štarty som mal veľký strach, potom sa mi podarilo tak viac uvoľniť, menej vnímať okolie, takže ďalšie štarty už boli trošku viac v pohode.

 • Keby si mal opäť príležitosť ísť na takéto veľké medzinárodné podujatie, išiel by si?

Určite áno, bez váhania. Myslím, že teraz by som to už oveľa ľahšie zvládal, už by som vedel čo očakávať od atmosféry a viac by som sa sústredil na výkon.

 • Okrem jednotlivcov si v minulosti cvičil aj dvojicu a v skupine si jeden zo stabilných členov už niekoľko rokov. Čo je pre teba náročnejšie, dvojica alebo skupina?

Pre mňa bola doteraz náročnejšia dvojica, pretože tam som na koni v podstate celú minútu a pól, kedy sa presúvam z miesta na miesto a stále cvičím. Je tam väčšia pravdepodobnosť straty rovnováhy z čoho vznikajú chyby. V skupine to bolo pre mňa jednoduchšie, jednak sa tam striedame a jednak som to vždy mal perfektne nacvičené. Keď sme aj boli niekde na medzinárodných pretekoch, tak stres som mal z veľa ľudí, ale nie z toho, že by som to neodcvičil.

 • Ty si v skupine začal pôsobiť hneď po prvom roku v oddiely. Bol si mladší, menší, ľahší, takže si začínal ako „letúň“. Teraz, keď si už starší a vyšší, tak si v pozícii „držiak“. Skús tieto dve pozície porovnať.

Myslím, že Letúň to má psychicky náročnejšie. Sú cviky, kedy je naozaj vysoko, len v rukách držiaka na cválajúcom koni. Letúň vlastne vytvára ten výsledný efekt cviku. Medzi letúňom a držiakom musí byť perfektná komunikácia, musia si navzájom dôverovať a vedieť zabrať hneď keď treba. V skupine sa už necvičí len za seba, je to tímová práca. Musíme fungovať ako jeden celok. Paradoxom však je, že mám strach z výšok. Ako letúň v mojich začiatkoch som býval vo výške aj 5 metrov a vôbec mi to nevadilo. Keď však idem v rámci turistiky na nejakú vyhliadkovú vežu, tak mám hneď závraty.

 • Ktorý z koní na ktorých cvičíte je tvoj obľúbený?

To je ťažká otázka, ja ich mám rád všetkých troch. Musím ale povedať, že momentálne sa mi najlepšie cvičí na Betty. Je to mladý kôň, má svižný cval a dobré pravidelné tempo. Má aj super povahu, rýchlo sa učí.

 • Tvoj tréner, Boris Kodak, zohráva v tomto procese veľmi dôležitú úlohu. Ako ho vnímaš?

Povedal by som, že je to taký zvláštny človek. Viem sa s ním zabaviť, viem byť na neho nahnevaný, boli situácie kedy som aj odvrkol... Vie byť samozrejme prísny, ale myslím, že to patrí k tomu. Treba byť prísny, aby sme sa niečo naučili. Tá prísnosť je pri tréningu dôležitá. Myslím si, že trošku zmäkol odvtedy, čo som ja nastúpil. Mám pocit, že je taký priateľskejší, neviem... možno som ho len vnímal ako prísnejšieho, keď som bol mladší... ale aj tak sa mi zdá, že zmäkol... myslím, že keby bol taký ako je dnes vtedy, keď som začínal, tak by som nebol tam, kde som teraz... Ale, nemenil by som.

 • Láka ťa vyskúšať aj inú jazdeckú disciplínu? Jazdil si už v sedle?

V sedle som zatiaľ ešte nejazdil... ale musím uznať, že ma to láka. Určite by som to chcel vyskúšať... Z iných jazdeckých disciplín sa mi páči parkúr. Takže, ak by som chcel skúsiť niečo iné, tak asi skákanie cez prekážky.

Ivana Cigáňová, 14

Do voltížneho oddielu v Topoľčiankach som začala chodiť keď som mala päť rokov, čiže v roku 2012. Môj ocino pracuje na chovnom objekte Národného žrebčína. Niekedy som ho chodila pozrieť do roboty a tam som vlastne zistila, že kone sú mi veľmi blízke. Chcela som začať jazdiť, ale na to som bola ešte maličká, tak som začala s voltížou.

 • Ty sa vlastne momentálne najdlhšie venuješ voltíži zo všetkých ostatných členov. Máš najviac skúseností. Čo je pre teba teraz v tréningu najväčšia výzva, čo by si chcela dosiahnuť?

Asi by som chcela vedieť ľahšie prekonať strach... že keď aj náhodou padnem, tak treba sa hneď zdvihnúť a ísť znovu na koňa a skúšať zacvičiť tak, aby to bolo dobré. Ten strach je určite teraz menší, ako keď som bola mladšia a začínala som, ale určite tam stále je. Taký rešpekt pred niečím novým...

 • Podobne ako Andrej, aj ty máš skúsenosti aj s dvojicou aj so skupinou. Ktorú kategóriu vnímaš ako náročnejšiu?

Pre mňa je náročnejšia skupina. Tam je to o dohode s ostatnými. Každý má svoju úlohu a je veľmi dôležité ako si ju kto plní. Musíme byť zohraní a hlavne treba hľadieť predovšetkým na ostatných, nie len na seba.

 • Ktorý z koní ti najviac vyhovuje?

Jednoznačne Leon. Od začiatku som si s ním sadla, dobre sa mi na ňom cvičí a podrží ma vždy, keď je to potrebné.

 • Viem, že ty jazdíš aj v sedle. Predpokladám, že na Leonovi. Sedela si aj na ostatných?

Áno, jazdím prevažne na Leonovi. Chodievame s trénerom na vychádzky. Bola som už aj na Lei a Betke, ale Leon je pre mňa najlepší. Nebojí sa a je na neho spoľahnutie.

 • Ako vnímaš ostatné jazdecké disciplíny? Chcela by si niečo vyskúšať?

Určite áno. Chcela by som skúsiť aj parkúr alebo aj drezúru, ale zatiaľ som nemala príležitosť sa tomu viacej venovať. Možno niekedy v budúcnosti.

 • Čo pre teba znamená tréner? Poznáš ho asi najdlhšie zo všetkých, ako ho vidíš?

Tréner je dobrý... Je síce niekedy veľmi prísny, ale naučí. Je dobre, že sem tam zvýši hlas, pretože radšej predísť úrazu, ako potom plakať po páde. Je s ním aj dosť zábava, ja som spokojná...

 • Aký máš cieľ do budúcnosti? Čo by si chcela dosiahnuť?

Chcela by som viac na sebe pracovať, aby som sa zlepšila. Hlavne aby boli cviky viac dopnuté. Bolo by super, ak by sa podarilo ísť na nejaké významnejšie zahraničné preteky tento rok. Ale najdôležitejšie je, aby sme boli bez úrazov a zdraví, nielen my decká, ale aj kone.

Laura Balážová, 13

Keď som mala päť rokov, tak sme sa s rodičmi boli pozrieť na Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne. Tu som videla ukážky voltížneho jazdenia. Veľmi sa mi to zapáčilo, chcela som to vyskúšať, tak sme sa s rodičmi prišli pozrieť na tréning a hneď ma aj prihlásili do oddielu.

 • Začínala si ako naozaj malé dieťa, bolo to pre teba náročné?

Áno, pamätám si, že to bolo dosť ťažké. Veď všetky začiatky, keď nič nevieme, sú ťažké. Potom, keď sa už čo to naučíme, tak to ide ľahšie. Doteraz sú pre mňa v tréningu najnáročnejšie nové cviky, keď skúšame nové zostavy.

 • Aké sú tvoje ciele, kam by si sa chcela vo voltíži posunúť?

Veľmi by som chcela, aby sa mi ako jednotlivcovi podarilo získať kvalifikáciu na Majstrovstvá Európy vo Francúzsku. Je to taký môj sen a dúfam, že to zvládnem... Uvidíme.

 • Máš obľúbeného koňa na ktorom rada cvičíš?

Ja mám rada všetkých troch. Trénujeme na všetkých, takže je ťažké povedať, ktorý je obľúbený. Jednotlivcov som cvičila na Lei aj na Betke. Keď ich porovnám, tak momentálne sa mi asi lepšie cvála na Betke. Dobre sa mi cvičí aj na Leonovi skupina. Povahou mi asi najviac vyhovuje Betka. Hoci je každý z nich iný, ľúbim ich všetkých.

 • Ty si jedna z tých cvičencov, ktorá už má aj skúsenosti s jazdením v sedle.

Áno, nedávno sme boli s trénerom na vychádzke. Bolo to pre mňa prvý krát. Bola som na Betke a bolo to super. Aj sa raz trošku zľakla, ale zvládli sme to. Nebolo to nič hrozné. Myslím, že je to pre kone príjemná zmena, keď sa môžu ísť prejsť mimo areálu.

 • Cvičíš jednotlivcov, si súčasť skupiny a teraz pracujete aj na dvojici. Ako sa vám darí?

Máme dvojicu s Ivkou Cigáňovou. V podstate sme ju začali dávať dokopy ešte pred dvoma rokmi. Teraz trénujeme už v cvale, na Lei aj na Betke. Mám z toho dobrý pocit, myslím, že nám to celkom dobre ide. Uvidíme ako sa nám bude dariť na pretekoch.

 • Ako vnímaš vášho trénera?

Ja si myslím, že je to dobrý tréner. Veľa nám pomáha aj so zostavami, s hudbou... Niekedy je prísnejší, ale to treba, aby sme sa naučili. Niektoré tréningy sú náročnejšie, ale niektoré sú také pohodové. Je s ním celkom sranda.

 • Spomínaš si na niektoré preteky, ktoré boli pre teba také významnejšie?

Jednoznačne Majstrovstvá sveta v Ermele, v Holandsku. Boli sme tam zo skupinou a Andrej Meňhert pretekal aj za jednotlivcov. Veľmi na mňa pôsobila celková atmosféra, strašne veľa ľudí všade, kamery, diváci... Boli sme nováčikovia na tej úrovni, nikto nás nepoznal, tak všetci boli na nás zvedaví. Bol to veľký tlak, všetci sme chceli zacvičiť čo najlepšie. Bolo by fajn, keby sa nám podarilo opäť štartovať na takých veľkých pretekoch.

Sebastián Kodak, 13

Náš tréner je môj otec, takže ma od malička brával na tréningy, dokonca keď som bol ešte  v kočíku. Mal som asi päť rokov, tak ma prihlásil do klubu a začal som aktívne cvičiť. Som rád, že som vydržal až dodnes, lebo neviem, čo by som robil doma, zvlášť v dnešnej dobe, keď je kvôli Covid-19 všetko zatvorené. On line vyučovanie mi vyhovuje hlavne kvôli tomu, že predtým, keď som chodil normálne do školy, tak mnoho krát som si úlohy robil pri koňoch. My nie sme z Topoľčianok, cesta domov nám trvá asi pol hodinu. Keď sme mali dlhší tréning, prišli sme neskoro domov, unavení, tak som bol veľmi rád, že úlohy mám už hotové. Dnes to všetko stíham doobeda. Voltíž ma baví, sme tu dobrá partia, veľa sa nasmejeme, ale občas sa aj pohádame.

 • Skús nám opísať ako vyzerá taký bežný tréningový deň.

Trénujeme 4x do týždňa. V pondelok a v stredu sa zameriavame na jednotlivcov a piatky a soboty trénujeme dvojice a skupinu. Cez týždeň začíname o tretej, v sobotu skôr podľa toho, koľko sme stihli v piatok. Vždy sa najprv rozcvičíme, potom beháme koľko nám povie tréner. Nasleduje gymnastika na žinenkách, cvičenie na kruhoch a trampolíne, prípadne na sude, čo je taký trenažér koňa. Po obednej pauze cvičíme na koňoch.

 • Ktorý z voltížnych koní ti najviac vyhovuje?

Najviac mi vyhovuje Leon, má dobrý cval. Cvičím na ňom skupinu aj jednotlivca.

 • Napriek tomu, že tvoj tréner je zároveň aj tvoj otec sa ťa spýtam, ako ho vnímaš ako trénera? Myslíš, že to máš ťažšie než ostatní lebo si jeho syn?

Beriem to tak, že ma chce niekam posunúť a chce zo mňa dostať čo najviac. Myslím, že nie je na mňa prísnejší než na ostatných, trénuje nás rovnako prísne. Nechce, aby sa nám niečo stalo, hlavne pri skupine, keď sme traja na koni a letúň je naozaj vysoko, dbá na bezpečnosť, takže musí byť prísny, aby každý robil to, čo treba a predišlo sa úrazom. Zažívame s ním aj veľa srandy, ale vždy v rámci medzí, aby sme si nezačali moc dovolovať.

 • Jazdíš na koňoch aj v sedle?

Asi keď som mal desať rokov, tak som to chcel skúsiť. Začal som tak častejšie jazdiť v sedle a celkom sa mi to páčilo. Potom sa mi stala taká vec, že kôň na ktorom som sedel sa zľakol a ja som spadol. Získal som istý rešpekt voči sedlu a momentálne uprednostňujem madlá. Zdajú sa mi pohodlnejšie a bezpečnejšie.

 • Aký je tvoj športový cieľ na túto sezónu?

Rád by som sa opäť dostal na väčšie medzinárodné preteky, kde každý štart je veľká skúsenosť.

Gabika Karáčová, 9

Voltíž som začala cvičiť keď som mala asi päť rokov. Od maminkinej kamarátky sme sa dozvedeli, že sa v Topoľčiankach dá prihlásiť na voltíž. Rodičia ma zobrali pozrieť sa na jeden tréning a hneď ma aj prihlásili. Viem, že som vtedy chodila ešte do škôlky. Po prvom roku som však mala niekoľko mesiacov pauzu, kedy som zistila, že mi kone aj cvičenie chýbajú, tak som sa vrátila späť do tréningu.

 • Čo ťa na voltíži najviac baví?

Myslím, že je to vzťah s koníkmi. Odjakživa som mala rada kone. Na Deň otvorených dverí sme do Topoľčianok pravidelne chodili pozrieť kone aj ostatné atrakcie.

 • Okrem jednotlivca cvičíš aj v skupine. Máš náročnú pozíciu letúňa. Čo je pre teba ťažšie, zacvičiť jednotlivca alebo skupinu?

Asi skupina je ťažšia. V jednotlivcovi dávam pozor hlavne na to ako cvičím, aby som neuderila koňa. V skupine musím byť veľmi spevnená, lebo keď budem rozhádzaná, mohla by som zraniť koňa aj ostatných cvičencov.

 • Mávaš trému pred pretekmi?

Pred pretekmi máme všetci trému lebo chceme čo najlepšie zacvičiť. Niekedy mám trému aj na tréningu, hlavne keď skúšame nové veci.

 • Ktorého koníka máš najradšej?

Asi Leona. Je hravý a poslušný, vždy urobí, čo mu prikážeme. Cvičím aj na Lei, dobre sa mi na nej cvála, ale môj miláčik je Leon.

 • Chcela by si vyskúšať aj jazdiť v sedle?

Aj by som chcela, ale pán tréner povedal, že až keď budem staršia a silnejšia, aby ma kone lepšie počúvali.

 • Je pán tréner prísny na vás?

Keď sa niečo nedarí, alebo napríklad keď niekto niečo neurobí na desiaty pokus a na desiatom tréningu, tak musí byť prísny. Občas je aj na mňa prísny, ale myslím, že nás má veľmi rád a chce nás veľa naučiť.

 • Aký je tvoj cieľ do budúcna? Čo by si chcela dosiahnuť?

Chcela by som aj naďalej trénovať, chodiť po svete a vyhrávať prvé miesta. ...alebo byť aspoň v prvej desiatke.