Info

Výcvikové sterdisko už aj na objekte BREZINY

Rozhodnutím vedenia NŽ Topoľčianky, š.p. bolo od 1.1.2004 zriadené ďalšie výcvikové centrum na chovnom objekte Breziny.  Na tomto hospodárskom stredisku sú odchovávané žrebce od odstavu do veku 3- 4 rokov.

Zemský chov v roku 2003

Národný žrebčín Topoľčianky je garantom tradičných plemien koní lipican, hucul a shagya arab aj v zemskom chove koní. 

Chovateľská, športová a turistická sezóna v NŽ Topoľčianky v roku 2003

Neúprosne blížiaci sa koniec roku 2003 núti každého bilancovať a hodnotiť svoje aktivity, a zamyslieť sa nad uplynulým rokom. Nie je tomu inak ani v NŽ Topoľčianky, š.p. . Rok 2003, v ktorom sme si       pripomenuli 10 výročie pridelenia štatútu „Národný žrebčín“, bol na športové, kultúrne a spoločenské podujatia skutočne bohatý.

Vydarený deň otvorených dverí

27. decembra 2003 pri príležitosti konania „Tradičného dňa otvorených dverí“, ktorý usporiadal NŽ Topoľčianky, š.p. prekročilo brány žrebčína viac ako 5000 návštevníkom, čím bola prekročená minuloročná návštevnosť.

Renesancia chovu huculského plemena

V poslednom období zaznamenávame nárast chovu a zvýšený záujem o tradičné plemená koní, ktoré sa u nás chovali, aklimatizovali sa, zúčastnili sa výstavby iných plemien koní a tvoria súčasť vzácneho genofondu Slovenskej republiky. Tieto plemená sú všeobecne označované ako génové rezervy v chove koní a patria k nim tieto plemená: shagya arab, lipican, norik muránskeho typu, ale aj jediné autochtónne plemeno SR – HUCUL.

Hubertova jazda 2003

Ako to býva zvykom v každom jazdeckom zariadení a v štátnych žrebčínoch, aj tohoto roku sa veľmi bohatá jazdecká sezóna, reprezentovaná jazdeckými športami ako sú drezúra, parkúr, voltíž, dostihy, dištančné jazdenie - nemohla ukončiť inak ako tradičnou Hubertovou jazdou, na ktorej sa zúčastnili športovci a člonovia jazdeckého klubu pri NŽ Topoľčianky a sponzori našich jazdeckých podujatí.

Návšteva podpredsedu vlády SR

Dňa 29.10.2003 navštívil Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšič z rezortnými ministrami krajín V4. Na nádvorí Jazdiarne vzácnu návštevu privítal a sprevádzal riaditeľ NŽ Topoľčianky, š.p. Ing. Michal Horný, PhD.

Prezentácia topoľčianských lipicanov v Poľsku

Pod patronátom manželky poľského prezidenta pani Kwasniewskej sa v blízkosti Varšavy dňa 18.10.2003 konali „Dni sv. Huberta“ na ktoré dostali pozvánku aj topoľčianske lipicany. NŽ Topoľčianky, š.p. reprezentovalo 8 lipicanských žrebcov a to  vo štvorylke, 6 – záprahu a s ukážkami prvkov vysokej školy španielskej.

Prezident SR v NŽ Topoľčianky, š.p.

V rámci pracovnej návštevy Nitrianskeho kraja navštívil prezident SR Rudolf Schuster s manželkou Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.. Prvým prezidentom, ktorý pred 80 rokmi poctil žrebčín svojou návštevou bol T.G. Masaryk a od tých čias je už tradíciou, že každý prezident počas svojho funkčného obdobia zavíta do Topoľčianok.

II. ročník vytrvalostných pretekov v NŽ Topoľčianky

Vynikajúce jesenné počasie počas uplynulého víkendu prialo účastníkom už II. ročníka pretekov vo vytrvalostnom jazdení na pôde NŽ Topoľčianky. Toto odvetvie jazdeckého športu si každoročne získava čoraz viacej priaznivcov. Nebolo tomu inak ani 27.9.2003, kedy sa na dráhe dostihového závodiska v Topoľčiankach stretlo 23 jazdeckých dvojíc z 15 jazdeckých klubov z celej Slovenskej republiky.

Haras de Jardy – Francúzsko Svetový šampionát 2003

V dňoch 17. – 21.9. 2003 sa uskutočnili na periférii Paríža v blízkosti svetoznámeho šľachtického sídla Wersailes Majstrovstvá sveta dvojzáprahov. Za účasti 20 krajín nastúpilo na štart 64 jednotlivcov a 20 družstiev, z toho 15 trojčlenných a 5 dvojčlenných.

Medzinárodné preteky CAI* – B Topoľčianky

V novovybudovanom areály NŽ Topoľčianky na dostihovej dráhe sa uplynulý víkend v dňoch 5.-7.9.2003 konali prvé medzinárodné preteky dvojzáprahov na území SR. Za účasti medzinárodných rozhodcov, ktorých nominovala FEI (Medzinárodná jazdecká federácia) súťažilo počas troch dní 8 záprahov. Slovenskú republiku a Národný žrebčín Topoľčianky reprezentoval Pavol Baláž a Frantiček Kunský s lipicanským dvojzáprahom a Pavol Gašpar zo záprahom slovenského teplokrvníka, Poľsko nominovalo 2 reprezentantov Akkadiusa Górského a Waldemara Kaczmareka, žrebčín Silvasvárad a Maďarsko reprezentovali Balog Józef a Udwari Zoltán a Rakúsko Binder Józef s dvojzáprahom vraníkov plemena Nonius.

Drezúrny šport

Drezúrne jazdenie v Topoľčiankach sa začalo rozvíjať po II. svetovej vojne. Jazdci štartujúci vo farbách NŽ Topoľčianky úspešne reprezentovali nie len doma, ale aj zahraničí. Najvýznamnejšie výsledky v tomto športe dosiahol zaslúžilý majster športu Dominik Pružinský, ktorý pôsobil v žrebčíne vo funkcii vedúceho výcvikové strediska koní. Jazdeniu sa venoval až do odchodu na dôchodok. Po odchode Dominika Pružinského nastal útlm drezúrneho jazdenia nielen v Topoľčiankach, ale na celom Slovensku.

Agrokomplex 2003

Dôležitou akciou bola prezentácia NŽ Topoľčianky, š.p. v rámci Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2003 v Nitre. Vysoko hodnotená bola prezentácia našich plemien a  Galaprogramu, ktorý NŽ Topoľčianky pripravil.

Tradičný deň otvorených dverí 2003

1. mája 2003 brány Národného žrebčína prekročilo viac ako 2000 návštevníkov. Prekrásne počasie otvoreniu chovateľskej, športovej a turistickej sezóny skutočne prialo. Po oficiálnom otvorení sezóny, ktorú zahájil Ing. Michal Horný, PhD., riaditeľ NŽ Topoľčianky, š.p. nasledoval bohatý program ukážok jazdeckého umenia v podaní jazdcov, zamestnancov a členov jazdeckého oddielu pri NŽ Topoľčianky, š.p. 

H.I.F. 2003 v NŽ Topoľčianky, š.p.

            V dňoch 21.-23. marca zasadalo v priestoroch NŽ Topoľčianky, š.p. predsedníctvo medzinárodnej organizácie H.I.F. (Hucul International Federation). Táto medzinárodná organizácia, ktorej členom je aj NŽ Topoľčianky od roku 1995, zastrešuje chovateľov húževnatého horského plemena hucul zo 6 krajín . Cieľom organizácie je nepretržité zdokonaľovanie genetickej úrovne huculskej populácie, ktorá bola v roku 1993 zaradená na území Slovenskej republiky medzi chránené plemená koní, tzv. génové rezervy a NŽ Topoľčianky je garantom tohto plemena na území SR.